Tidigare bolagsstämmor

Årsstämma den 30 maj 2023

Plexian höll årsstämma den 30 maj 2023 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Gustav Adolfs Torg 8 B, i Malmö.

Kommuniké från årsstämma
Kallelse till årsstämma
Fullmakt
Punkt 12 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner
Årsredovisning 2022
Revisionsberättelse 2022

Extra bolagsstämma 24 februari 2023

Extra bolagsstämma ägde rum den 17 mars 2023 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Gustav Adolfs Torg 8 B, 211 39 Malmö.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Kallelse till extra bolagsstämma

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen för väsentliga händelser

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen för kvittning

Revisorsyttrande enligt 13 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för kvittning

Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2022-04-05–2023-02-28

Extra bolagsstämma 30 november 

Plexian höll extra bolagsstämma den 30 november 2022 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Gustav Adolfs Torg 8 B, 211 39 Malmö.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § och 14 kap 8 § aktiebolagslagen

Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser

Teckningsoptionsvillkor TO 3

Extra bolagsstämma 23 november

Plexian höll extra bolagsstämma den 23 november 2022 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Gustav Adolfs Torg 8 B, 211 39 Malmö.

Kommuniké från extra bolagsstämma
Kallelse till extra bolagsstämma
Fullmaktsformulär

Årsstämma 5 maj

Aktieägarna i Plexian  kallades till årsstämma torsdagen den 5 maj 2022 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Gustav Adolfs Torg 8 B, 211 39 Malmö.

Kommuniké från årsstämma
Kallelse till årsstämma
Fullmaktsformulär
Poströstningsformulär
Förslag till ny bolagsordning
Årsredovisning 2021
Förslag till val av styrelse vid årsstämman 

Extra bolagsstämma 27 oktober 

Plexian höll extra bolagsstämma den 27 Oktober 2021 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Gustav Adolfs Torg 8 B, 211 39 Malmö.

Kommuniké från extra bolagsstämma
Kallelse till extra bolagsstämma
Notis om kallelse
Fullmaktsformulär
Formulär för poströstning
Optionsvillkor 2021/2025A
Optionsvillkor 2021/2025B
Styrelsens redogörelse 14 kap 8§ ABL 2021-10-07
Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser 2021-10-11

Extra bolagsstämma 4 oktober 

Extra bolagsstämman ägde rum den 4 oktober 2021 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Gustav Adolfs Torg 8 B, 211 39 Malmö.

Bolaget har även beslutat att aktieägarna före stämman ska kunna utöva sin rösträtt per post och uppmanar mot bakgrund av covid-19-pandemin aktieägarna att använda denna möjlighet. För närmare instruktion, se kallelsen.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta på extra bolagsstämman. Sådan registrering ska vara verkställd senast den 28 september 2021 och förvaltaren bör därför instrueras om detta i god tid i förväg.

Kallelse, fullmaktsformulär och poströstningsformulär finns tillgängliga nedan och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin e-postadress eller postadress. Sådan begäran kan framställas på samma sätt som anmälan till stämman ska göras. Kallelsen har också publicerats i Post- och Inrikes Tidningar.

Kommuniké från extra bolagsstämma
Kallelse till extra bolagsstämma
Notis om kallelse
Fullmaktsformulär
Formulär för poströstning
Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen för väsentliga händelser
Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen
Föreslagen bolagsordning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.