Tidigare bolagsstämmor

Extra bolagsstämma 27 oktober 

Plexian höll extra bolagsstämma den 27 Oktober 2021 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Gustav Adolfs Torg 8 B, 211 39 Malmö.

Kommuniké från extra bolagsstämma
Kallelse till extra bolagsstämma
Notis om kallelse
Fullmaktsformulär
Formulär för poströstning
Optionsvillkor 2021/2025A
Optionsvillkor 2021/2025B
Styrelsens redogörelse 14 kap 8§ ABL 2021-10-07
Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser 2021-10-11

Extra bolagsstämma 4 oktober 

Extra bolagsstämman ägde rum den 4 oktober 2021 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Gustav Adolfs Torg 8 B, 211 39 Malmö.

Bolaget har även beslutat att aktieägarna före stämman ska kunna utöva sin rösträtt per post och uppmanar mot bakgrund av covid-19-pandemin aktieägarna att använda denna möjlighet. För närmare instruktion, se kallelsen.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta på extra bolagsstämman. Sådan registrering ska vara verkställd senast den 28 september 2021 och förvaltaren bör därför instrueras om detta i god tid i förväg.

Kallelse, fullmaktsformulär och poströstningsformulär finns tillgängliga nedan och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin e-postadress eller postadress. Sådan begäran kan framställas på samma sätt som anmälan till stämman ska göras. Kallelsen har också publicerats i Post- och Inrikes Tidningar.

Kommuniké från extra bolagsstämma
Kallelse till extra bolagsstämma
Notis om kallelse
Fullmaktsformulär
Formulär för poströstning
Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen för väsentliga händelser
Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen
Föreslagen bolagsordning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.