Aktien

Aktierna i Plexian AB (publ) har utgetts i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551). Samtliga aktier är fullt betalda och fritt överlåtbara. Inga aktier av annat aktieslag finns utgivna. Varje aktie berättigar till en (1) röst på Bolagets bolagsstämma.

Före erbjudandet uppgår aktiekapitalet i bolaget till cirka 9 615 018,76 SEK fördelat på 28 845 062 aktier. Kvotvärdet är cirka 0,33 SEK.

Enligt bolagets bolagsordning ska aktiekapitalet vara lägst 5 000 000 SEK och högst 20 000 000 SEK, fördelat på lägst 15 000 000 aktier och högst 60 000 000 aktier.

Handelsinformation

Kortnamn: PLEX
ISIN-kod: SE0015659941

Teckningsoptionerna av serie TO2
Kortnamn: PLEX TO2
ISIN-kod: SE0015659933

Certified Adviser

Eminova Fondkommission

E-post: Adviser@eminova.se
Hemsida: www.eminova.se
Telefon 08-684 211 10

Biblioteksgatan 3, 3 tr.
111 46 Stockholm

Om Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en MTF-plattform registrerad som en tillväxtmarknad för små och medelstora företag, i enlighet med direktivet om marknader för finansiella instrument (EU 2014/65), så som det implementerats i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige, driven av en börs inom Nasdaq-koncernen. Emittenter på Nasdaq First North Growth Market omfattas inte av samma bestämmelser som emittenter på en reglerad huvudmarknad, såsom definierats i EU-lagstiftningen (implementerad i nationell rätt). De lyder istället under en mindre omfattande uppsättning av regler som är anpassade för mindre tillväxtbolag. Risken med att investera i en emittent på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än vid investering i en emittent på huvudmarknaden. Alla emittenter med aktier noterade för handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Plexian AB (publ) har utsett Eminova Fondkommission till dess Certified Adviser.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.