Investor relations

Bolagsordning

Antagen på bolagsstämma den 13 januari 2021


§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Plexian AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Malmö kommun.

§ 3 Verksamhet
Bolagets verksamhet är att erbjuda tjänster och produkter som ökar lojaliteten via analys av kundernas omvärld och agerande. Bolaget ska vidare utveckla och tillhandahålla administrativa tjänster, äga och förvalta aktier och andra värdepapper samt driva verksamhet som är förenlig med verksamhet enligt ovan sagda.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 1 600 000 och högst 6 400 000 SEK.

§ 5 Antal aktier
Antal aktier ska lägst vara 4 800 000 och högst 19 200 000.

§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 6 ledamöter med lägst 0 och högst 3 suppleanter.

§ 7 Revisorer
Bolaget ska ha 1-2 revisorer med 0 till 2 revisorssuppleanter. Till revisor kan även registrerad revisionsbyrå utses.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats inom den tid som anges i aktiebolagslagen. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Industri. Aktieägare, som vill delta i bolagsstämman, skall dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena sex bankdagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§ 9 Ärenden på årsstämma
På årsstämma ska följande ärenden behandlas.
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och, när det krävs, revisionsberättelsen
7. Beslut om
- fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
- dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna
9. Val av styrelsen och i förekommande fall revisorer
10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

§ 10 Räkenskapsår
Räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

§ 11 Avstämningsbolag
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
______________________

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.