Investor relations

Bolagsstämmor

Extra bolagsstämma 4 oktober 

Kallelse har utfärdats till extra bolagsstämma i Plexian AB (publ), org.nr. 559109-0559 (”Bolaget”). Extra bolagsstämman äger rum den 4 oktober 2021 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Gustav Adolfs Torg 8 B, 211 39 Malmö.

Aktieägare som vill delta på extra bolagsstämman ska:

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 24 september 2021, och
  • skriftligen anmäla sitt deltagande till Bolaget den 28 september 2021 under adress Gustav Adolfs Torg 8 B, 211 39 Malmö, eller via e-post, peter@plexian.se. Anmälan via e-post ska bekräftas av Bolaget. Vid anmälan vänligen uppge namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden (högst två biträden) och ombud samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare. Till anmälan bör därtill, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande. För anmälan av antal biträden gäller samma tid och adresser.

Bolaget har även beslutat att aktieägarna före stämman ska kunna utöva sin rösträtt per post och uppmanar mot bakgrund av covid-19-pandemin aktieägarna att använda denna möjlighet. För närmare instruktion, se kallelsen.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta på extra bolagsstämman. Sådan registrering ska vara verkställd senast den 28 september 2021 och förvaltaren bör därför instrueras om detta i god tid i förväg.

Kallelse, fullmaktsformulär och poströstningsformulär finns tillgängliga nedan och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin e-postadress eller postadress. Sådan begäran kan framställas på samma sätt som anmälan till stämman ska göras. Kallelsen har också publicerats i Post- och Inrikes Tidningar.

Kallelse till extra bolagsstämma 

Notis om kallelse

Fullmaktsformulär

Formulär för poströstning

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen för väsentliga händelser

Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen

Föreslagen bolagsordning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.