Bolagsstämmor

Extra bolagsstämma 23 november

Aktieägarna i Plexian AB (publ), org.nr 559109-0559 (”Bolaget”), kallades till extra bolagsstämma den 23 november 2022 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Gustav Adolfs Torg 8 B, 211 39 Malmö.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Extra bolagsstämma 30 november 

Aktieägarna i Plexian kallas härmed till extra bolagsstämma den 30 november 2022 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Gustav Adolfs Torg 8 B, 211 39 Malmö.

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § och 14 kap 8 § aktiebolagslagen

Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser

Teckningsoptionsvillkor TO 3

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.