Pressmeddelanden

Plexian har säkerställt lösen av teckningsoptioner om 8,2 MSEK

Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget") har idag erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden om cirka 8,2 MSEK avseende teckningsoptioner av serie TO 7 ("TO 7"), innebärande att 100 procent av emissionsvolymen i TO 7 är garanterad. 

Antalet TO 7 uppgår till 32 738 976 stycken, varvid varje en (1) TO 7 berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,25 SEK under perioden som löper från den 1 februari 2023 till den 15 februari 2023. För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO 7 nyttjas för teckning av aktier tillförs Plexian cirka 8,2 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,3 MSEK.

I syfte att säkerställa nyttjandet av TO 7 har Plexian erhållit teckningsförbindelser om 1,2 MSEK och/eller garantiåtaganden om 7 MSEK från samtliga styrelseledamöter i Bolaget samt VD och vVD samt från ett antal privata investerare motsvarande sammanlagt cirka 8,2 MSEK av emissionsvolymen i TO 7, som därmed är säkerställd till 100 procent. Genom garantiåtagandet förbinder sig garanterna att, i det fall samtliga TO 7 ej nyttjas, teckna det antal aktier som återstår för fullt nyttjande.

För det fall garantiåtagandet aktiveras kommer teckning av aktier i praktiken att ske genom en riktad nyemission efter att nyttjandeperioden för TO 7 har avslutats. Teckning i sådan riktad nyemission ska ske till den fastställda nyttjandekursen för TO 7. Den del av den riktade nyemissionen som överstiger styrelsens emissionsbemyndigande kommer att vara villkorad bolagsstämmans godkännande. Samma bolagsstämma kommer även fatta beslut om nyemission av de aktier som tecknas av styrelseledamöter eller anställda i Bolaget i enlighet med Leo-lagen.

Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. För garantiåtagande utgår ersättning motsvarande 18 procent av garanterat belopp. Garanterna äger rätt att välja mellan kontant ersättning och ersättning i form av aktier.

Verkställande direktör Johan Möllerström kommenterar:

"Vi genomför en turnaround av bolaget där en säkerställd kapitalanskaffning via TO7 är central för genomförandet. Med garantiåtagandet är finansiering säkerställd för bolaget där vi har fullt genomslag av kostnadsneddragningen från slutet av mars. Med en betydligt lägre kostnadsmassa i bolaget och stora möjligheter till kundavtal i perioden Q1 - Q3 skapar vi förutsättningar till kassaflöden i bolaget. Därför vill jag tacka alla som tror på vår resa framåt och fortsätter investera i bolaget", säger CEO Johan Möllerström.

2023-02-10 Malmö

För ytterligare information:

Johan Möllerström, VD Plexian
E: johan.mollerstrom@plexian.se
T: +46 (0) 768 86 81 78

Lovisa Fredriksson, presskontakt
E: lovisa@lfpr.se
T: +46 (0) 734 33 31 10 

Denna information är sådan som Plexian AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 februari 2023 08.30 CET.

Om Plexian AB

Plexian är ett fintech-bolag som grundades 2017 och som verkar inom segmentet försäljningsdrivande lojalitetslösningar med kunden i fokus. Affärsmodellen bygger på att konvertera redan existerande medlemmar hos B2B partners med stora medlemsdatabaser, till användare av den egenutvecklade plattformen Edge. Medlemmen får tillgång till unika datadrivna erbjudanden baserat på köpmönster och Plexians partner kan skapa en ökad förståelse för sin kund baserat på analyser som grundar sig på kundernas transaktioner och aktiviteter på Edge. För mer information, se www.plexian.se. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se.

Filer för nedladdning
2023-03-17
Regulatorisk

Extra bolagsstämma i Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget"), ägde rum idag den 17 mars 2023 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Gustav Adolfs Torg 8 B, 211 39 Malmö. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet och i enlighet med tidigare offentliggjorda beslutsförslag. De huvudsakliga besluten fattade av stämman framgår nedan.

2023-02-28
Regulatorisk

Styrelsen för Plexian AB (publ), org.nr. 559109-0559 ("Bolaget") kallar härmed aktieägarna i Bolaget till extra bolagsstämma den 17 mars 2023 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Gustav Adolfs Torg 8 B, 211 39 Malmö.

2023-02-28
Regulatorisk

Styrelsen för Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget") har idag föreslagit extra bolagsstämman att besluta om en riktad nyemission om högst ca 3,1 MSEK till ett antal privata investerare. Vidare har Staffansgården i Trää AB föreslagit samma extra bolagsstämma att besluta om en riktad nyemission om högst ca 1,2 MSEK till styrelseledamöter i Bolaget samt VD och vVD. Den sammanlagda emissionslikviden uppgår till högst ca 4,3 MSEK, vilket motsvarar återstående lösenlikvid för Bolagets teckningsoptioner av serie TO 7 ("Teckningsoptionerna") om cirka 3,4 MSEK samt den del av ersättningen för ingångna garantiåtaganden som ska betalas genom aktier. Vidare föreslår styrelsen att extra bolagsstämman beslutar om ett emissionsbemyndigande till styrelsen, som dock ska vara begränsat till en kapitalökning om högst 30 procent av aktierna vid tidpunkten bemyndigandet nyttjas för första gången. Kallelse till extra bolagsstämman kommer offentliggöras genom separat pressmeddelande.

2023-02-24
Regulatorisk

Extra bolagsstämma i Plexian AB (publ) ("Bolaget"), ägde rum idag den 24 februari 2023 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Gustav Adolfs Torg 8 B, 211 39 Malmö. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet och i enlighet med beslutsförslagen intagna i kallelsen till stämman. De huvudsakliga besluten fattade av stämman framgår nedan.

2023-02-17
Regulatorisk

Styrelsen för Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet av nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 7 ("Teckningsoptioner") som emitterades i samband med Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget") företrädesemission av units, vilken föreslogs av styrelsen den 31 oktober 2022 och beslutades vid extra bolagsstämma den 30 november 2022. Teckningsoptionerna tecknades till cirka 58,9 procent och Plexian tillförs därmed cirka 4,8 MSEK före emissionskostnader. Återstående cirka 41,1 procent, motsvarande cirka 3,4 MSEK, kommer tecknas i en riktad nyemission i Plexian i enlighet med ingångna garantiåtaganden, vilket kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

2023-02-13
Regulatorisk

Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget") offentliggör härmed bokslutskommunikén för 2022. Bokslutskommunikén finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.plexian.se). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

2023-02-13

Idag, den 13 februari 2023, är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO 7 ("Teckningsoptioner") som emitterades i samband med Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget") företrädesemission av units, vilken föreslogs av styrelsen den 31 oktober 2022 och beslutades vid extra bolagsstämma den 30 november 2022. Nyttjandeperioden för Teckningsoptionerna pågår till och med den 15 februari 2023.

2023-02-10
Regulatorisk

Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget") har idag erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden om cirka 8,2 MSEK avseende teckningsoptioner av serie TO 7 ("TO 7"), innebärande att 100 procent av emissionsvolymen i TO 7 är garanterad. 

2023-02-08
Regulatorisk

Styrelsen för Plexian AB (publ), org.nr. 559109-0559 ("Bolaget") kallar härmed aktieägarna i Bolaget till extra bolagsstämma den 24 februari 2023 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Gustav Adolfs Torg 8 B, 211 39 Malmö.

2023-02-01
Regulatorisk

Idag, den 1 februari 2023, inleds nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO 7 ("Teckningsoptioner") som emitterades i samband med Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget") företrädesemission av units, vilken föreslogs av styrelsen den 31 oktober 2022 och beslutades vid extra bolagsstämma den 30 november 2022.

1
2
...
8
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.