Pressmeddelanden

Plexian AB offentliggör Halvårsrapport 2022

Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget") offentliggör härmed halvårsrapporten för de sex första månaderna 2022. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.plexian.se). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten

VD Staffan Mattson kommenterar:

Samarbetet med de partners vi har avtal med har fortsatt under perioden men vi har av olika skäl blivit tvungna att revidera tidsaspekten i våra utrullningsplaner. Vi har parallellt fortsatt utvecklingen av Edge för att utöka och bredda plattformens funktionalitet. Bland annat har möjligheten att föra över pengar till den digitala plånboken förenklats. Vi har också implementerarat möjligheten att betala med såväl Apple Pay som Google Pay.

Utvecklingen av den digitala valutan kopplad till Edge har gått bättre än förväntat och vi har mött stort intresse som redan har formaliserats i ett första avtal. Vi ser själva en fantastisk potential i den lösning vi har byggt som skapar såväl kostnadsbesparingar som en effektiv kommunikation med möjligheter till liveshopping för kunden.

Sammantaget så har vi med Edge byggt en lojalitetsplattform som redan nu möter många av framtidens utmaningar och möjligheter. Vi får återkommande bekräftelser på detta genom intresset som vår lösning väcker på flera håll. För oss är det ett tydligt bevis på att vi gör rätt saker, vilket gör att vi ser positivt på framtiden och arbetet med plattformens kommande utrullning.

Första halvåret i siffror:

  • Koncernens intäkter uppgick till 195 KSEK (1 249 KSEK).
  • Rörelseresultatet uppgick till -20 001 KSEK (-14 446 KSEK).
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,68 SEK (-0,85 SEK).
  • Periodens kassaflöde uppgick till -9 965 KSEK (15 912 KSEK).
  • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 16 681 KSEK (19 768 KSEK).

Väsentliga händelser under perioden

-Periodens emissioner har tillfört 28 502 KSEK till Bolaget i eget kapital, vilket tillfört Bolaget 15 025 KSEK i likvida medel efter justering för kvittningsemissioner och emissionskostnader. Den återstående likviden på 12 500 KSEK från vårens nyemission till Norberg & Partner Sustainable Group AB (publ) ska erläggas senast den 31 augusti 2022.

- Rekrytering av Chief Commercial Officer, Lina Andolf-Orup. Lina har en lång erfarenhet från ledande globala marknadsföringsroller inom techbranschen, från storföretag som Nokia och Microsoft, men även mindre start-ups. 

- Henric Blomsterberg är ny styrelseledamot. Henric har en mycket lång erfarenhet av detaljhandel såväl traditionell handel som online-handel.

Väsentliga händelser efter periodens slut

- Plexian och Hub Park skriver avsiktsförklaring för integration av digital valuta.

För ytterligare information kontakta:
Staffan Mattson, CEO, Plexian, staffan@plexian.se

Denna information är sådan information som Plexian AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2022, klockan 8.30 CEST.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Om Plexian

Plexian är ett FinTech bolag som grundades 2017 med ett fokus på kunden baserat på möjligheter skapade genom "open banking". Plexians affärsmodell bygger på att konvertera redan existerande medlemmar hos partners med stora medlemsdatabaser, till användare av den egenutvecklade plattformen Edge.

2022-09-26
Regulatorisk

Plexian AB (publ) ("Bolaget" eller "Plexian") har idag beslutat att vidta rättsliga åtgärder gentemot Norberg & Partner Sustainable Group AB (publ) ("Norberg & Partner") för att Norberg & Partner inte betalat utestående teckningslikvid om ca 12,5 MSEK i den nyemission som offentliggjordes den 1 april 2022.

2022-09-02

Fintech-bolaget Plexian AB ("Plexian") meddelar idag att de är ett av 15 startups som kommer att delta i årets höstupplaga av Mastercard Lighthouse FINITIV.

2022-08-25
Regulatorisk

Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget") offentliggör härmed halvårsrapporten för de sex första månaderna 2022. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.plexian.se). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten

2022-08-12

Fintechbolaget Plexian lanserar idag Google Pay. Användaren kan nu enkelt ansluta sitt Edge-kort till tjänsten för att betala snabbt och smidigt med sin Android mobil eller smartklocka.

2022-07-01

Fintechbolaget Plexian AB ("Plexian") har ingått avsiktsförklaring med Hub Park AB. Parternas avsikt är att undersöka möjligheterna att implementera Plexians Edge plattform i Hub Parks befintliga och kommande etableringar.

2022-06-21

Fintech bolaget Plexian lanserar idag Apple Pay vilket innebär att användaren nu kan ansluta sitt Edge-kort till tjänsten för att betala kontaktlöst med iPhone eller Apple Watch. Betaltjänsten erbjuder smidiga och säkra betalningar i butik, webbplatser och i appar.

2022-06-17

På bolagsstämman den 5 maj tog Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget") in ny kraft i styrelsen i form av Henric Blomsterberg. Henric har en mycket lång erfarenhet av detaljhandel såväl traditionell handel, som online-handel och kommer därför att vara ett viktigt bidrag till den fortsatta utvecklingen av Plexians plattform Edge.

2022-05-05
Regulatorisk

Årsstämma i Plexian AB (publ) ("Bolaget") ägde rum idag den 5 maj 2022 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Gustav Adolfs Torg 8 B, 211 39 Malmö. Med stöd av tillfälliga lagregler har aktieägare även kunnat utöva sin rösträtt per post. Samtliga beslut fattades i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag, med undantag för förslaget till beslut om bolagsordningsändring respektive emissionsbemyndigande. De huvudsakliga besluten fattade av stämman framgår nedan.

2022-04-28
Regulatorisk

Styrelsen i Plexian AB (publ) ("Bolaget") offentliggör härmed sitt beslutsförslag avseende val av styrelse vid årsstämman i Bolaget den 5 maj 2022.

2022-04-04
Regulatorisk

Aktieägarna i Plexian AB (publ), org.nr 559109-0559 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 5 maj 2022 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Gustav Adolfs Torg 8 B, 211 39 Malmö.

1
2
3
4
5

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.