Pressmeddelanden

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 7 i Plexian

Idag, den 13 februari 2023, är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO 7 ("Teckningsoptioner") som emitterades i samband med Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget") företrädesemission av units, vilken föreslogs av styrelsen den 31 oktober 2022 och beslutades vid extra bolagsstämma den 30 november 2022. Nyttjandeperioden för Teckningsoptionerna pågår till och med den 15 februari 2023.

För det fall samtliga Teckningsoptioner nyttjas för teckning av aktier tillförs Plexian cirka 8,2 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,3 MSEK. Som offentliggjorts genom pressmeddelande den 10 februari 2023 har Plexian erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande hela emissionsvolymen om cirka 8,2 MSEK. Genom garantiåtagandet förbinder sig garanterna att, i det fall samtliga Teckningsoptioner ej nyttjas, teckna det antal aktier som återstår för fullt nyttjande. Nettolikviden om högst cirka 7,9 MSEK avses i sin helhet att användas för utökad kommersialisering av plattformen.

För att Teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt nyttjar Teckningsoptioner för att teckna aktier senast den 15 februari 2023, alternativt säljer Teckningsoptioner senast idag den 13 februari 2023. Observera att vissa förvaltare kommer att stänga sin möjlighet för anmälan tidigare än den 15 februari 2023.

Villkor för Teckningsoptionerna

  • Teckningskursen har fastställts till 0,25 SEK per aktie.
  • Varje Teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget.
  • Emissionsvolymen är 32 738 976 Teckningsoptioner, motsvarande 32 738 976 aktier vid fullt utnyttjande. Vid fullt nyttjande av Teckningsoptionerna tillförs Bolaget cirka 8,2 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,3 MSEK.
  • Nyttjandeperioden pågår under perioden 1 - 15 februari 2023.

Notera att Teckningsoptioner som inte avyttras senast den 13 februari 2023 alternativt nyttjas den 15 februari 2023 förfaller utan värde.

Nyttjande av Teckningsoptioner

Anmälan för teckning - förvaltarregistrerade aktieägare

Om optionsinnehavaren har sina Teckningsoptioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) sker teckning och betalning hos förvaltaren som ger vidare instruktioner om tillvägagångssätt för nyttjande av Teckningsoptioner. Optionsinnehavaren bör kontakta sin förvaltare i god tid för vidare instruktioner angående nyttjande av Teckningsoptioner.

Anmälan för teckning - direktregistrerade aktieägare

Anmälning sker via en anmälningssedel som finns tillgänglig på Vator Securities och Plexians respektive hemsidor. Betalning sker enligt instruktioner på anmälningssedeln. Både anmälningssedel och betalning ska vara Vator Securities tillhanda senast klockan 15:00 den 15 februari 2023.

Preliminär tidplan

Nyttjandeperioden slutar:

15 februari 2023

Offentliggörande av utfall:

17 februari 2023

Planerat datum för omvandling till aktier:

24 februari - 2 mars 2023

För ytterligare information:

Johan Möllerström, VD Plexian
E: johan.mollerstrom@plexian.se
T: +46 (0) 768 86 81 78

Lovisa Fredriksson, presskontakt
E: lovisa@lfpr.se
T: +46 (0) 734 33 31 10

Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 13 februari 2023 08:30 CET.

Om Plexian AB

Plexian är ett fintech-bolag som grundades 2017 och som verkar inom segmentet försäljningsdrivande lojalitetslösningar med kunden i fokus. Affärsmodellen bygger på att konvertera redan existerande medlemmar hos B2B partners med stora medlemsdatabaser, till användare av den egenutvecklade plattformen Edge. Medlemmen får tillgång till unika datadrivna erbjudanden baserat på köpmönster och Plexians partner kan skapa en ökad förståelse för sin kund baserat på analyser som grundar sig på kundernas transaktioner och aktiviteter på Edge. För mer information, se www.plexian.se.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se 

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Plexian. Inbjudan till berörda personer att teckna units bestående av aktier och teckningsoptioner serie TO 7 i Plexian har endast skett genom det prospekt som Plexian offentliggjorde den 1 december 2023.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.