Pressmeddelanden

Plexian genomför en riktad nyemission om cirka 25 MSEK

Styrelsen för Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget") har beslutat, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 3 mars 2021, om en riktad nyemission om 5 274 261 aktier mot en teckningslikvid om cirka 25 MSEK före transaktionskostnader ("Nyemissionen"). Teckningskursen uppgår till 4,74 SEK, motsvarande en rabatt om cirka 5 procent i förhållande till den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under de senaste 30 handelsdagarna. Emissionslikviden från den riktade nyemissionen kommer användas för att finansiera Bolagets fortsatta tillväxt tillsammans med de partners som Bolaget är i färd att etablera samarbete med. Tecknaren är investmentbolaget Norberg & Partner Sustainable Group AB (publ).

"Vi har haft en mycket bra dialog med företrädarna för Norberg rstått den stora potential Plexian representerar på såväl kort som lång sikt. Genom kapitaltillförseln får vi optimala förutsättningar att snabbt kunna utveckla de strategier vi har etablerat. Vi får dessutom en stor ägare med kapacitet att fortsätta stödja oss under vår fortsatta tillväxt", kommenterar Staffan Mattson, VD Plexian AB.

Norberg rsidé är att investera i en väl diversifierad portfölj. Företaget styrs av en filosofi som innebär att företaget har en tydlig modell för sitt innehav med fokus på lönsamhet. Den här modellen har redan visat sig väldigt framgångsrik. Långsiktigt värdeskapande kräver en förståelse för risker och möjligheter kopplade till hållbara innovationer.

"För oss är det självklart att hållbarhet ingår i vår investeringsfilosofi, alla våra investeringar gör vi med omtanke. För att generera högsta möjliga avkastning har vi noggrant scoutat vårt innehav. Det innebär att vi erbjuder en investeringsportfölj inom onoterade och noterade bolag. Vår investerings-modell bygger på att hitta så hög riskjusterad avkastning som möjligt. Plexian AB är ett bolag som passar perfekt in i portföljen då vi kan se en skalbar produkt av yttersta kvalitet som vi bedömer har en riktigt spännande framtid både på kort och lång sikt med lönsamhet i närtid. Bolaget har byggt en plattform och en affärsmodell med stor potential", säger Jerry Rodin, VD Norberg len till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att tillföra Bolaget den strategiskt viktiga investeraren Norberg ra en kapitalanskaffning på ett effektivt sätt. Investeraren representerar också en kategori av strategiska ägare som väsentligt kommer att förbättra möjligheterna för Bolaget att långsiktigt genomföra sina tillväxtplaner. Bolaget har övervägt möjligheterna att anskaffa kapital genom en företrädesemission men anser att ovan nämnda skäl med tillräcklig styrka överväger skälen som motiverar huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen bedömer därför att en Nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ligger i Bolagets och alla aktieägares intresse.

Emissionslikviden om cirka 25 MSEK före transaktionsrelaterade kostnader avses användas till att finansiera Bolagets fortsatta tillväxt.

Teckningskursen uppgår till 4,74 SEK per aktie och innebär en rabatt om cirka 5 procent i förhållande till den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under de senaste 30 handelsdagarna. Då teckningskursen fastställts baserat på förhandling på armslängds avstånd bedöms den återspegla rådande marknadsförhållanden och efterfrågan.

Aktierna i Nyemissionen har tecknats och tilldelats. Likviddag för betalning av 50 procent av teckningslikviden är den 15 juni 2022. Återstående 50 procent av teckningslikviden ska senast betalas den 31 augusti 2022.

Efter registrering av Nyemissionen ökas Bolagets aktiekapital med cirka 1 758 086,65 SEK från cirka 7 856 932,11 SEK till cirka 9 615 018,76 SEK. Vidare ökas antalet aktier i Bolaget med 5 274 261 aktier från 23 570 801 aktier till 28 845 062 aktier. Nyemissionen medför en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 18,28 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Eminova Partners AB agerar finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till Plexian i samband med Nyemissionen.

Denna information är information som Plexian AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 april 2022 kl.07.30.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se. Plexians aktie handlas sedan april 2021 på First North.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Staffan Mattson, VD Plexian AB (publ)
E-post: staffan@plexian.se

Om Plexian

Plexian är ett FinTech bolag som grundades 2017 med ett fokus på kunden baserat på möjligheter skapade genom "open banking". Plexians affärsmodell bygger på att konvertera redan existerande medlemmar hos partners med stora medlemsdatabaser, till användare av den egenutvecklade plattformen Edge. Kortet erbjuds i både virtuell och fysisk form och möjliggör datainsamling baserad på äkta transaktionsdata. För att maximera aktiveringen av betalfunktionen har Plexian överenskommelser med merchants om att erbjuda specifika erbjudanden kopplat till Edge.

Filer för nedladdning
2022-09-26
Regulatorisk

Plexian AB (publ) ("Bolaget" eller "Plexian") har idag beslutat att vidta rättsliga åtgärder gentemot Norberg & Partner Sustainable Group AB (publ) ("Norberg & Partner") för att Norberg & Partner inte betalat utestående teckningslikvid om ca 12,5 MSEK i den nyemission som offentliggjordes den 1 april 2022.

2022-09-02

Fintech-bolaget Plexian AB ("Plexian") meddelar idag att de är ett av 15 startups som kommer att delta i årets höstupplaga av Mastercard Lighthouse FINITIV.

2022-08-25
Regulatorisk

Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget") offentliggör härmed halvårsrapporten för de sex första månaderna 2022. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.plexian.se). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten

2022-08-12

Fintechbolaget Plexian lanserar idag Google Pay. Användaren kan nu enkelt ansluta sitt Edge-kort till tjänsten för att betala snabbt och smidigt med sin Android mobil eller smartklocka.

2022-07-01

Fintechbolaget Plexian AB ("Plexian") har ingått avsiktsförklaring med Hub Park AB. Parternas avsikt är att undersöka möjligheterna att implementera Plexians Edge plattform i Hub Parks befintliga och kommande etableringar.

2022-06-21

Fintech bolaget Plexian lanserar idag Apple Pay vilket innebär att användaren nu kan ansluta sitt Edge-kort till tjänsten för att betala kontaktlöst med iPhone eller Apple Watch. Betaltjänsten erbjuder smidiga och säkra betalningar i butik, webbplatser och i appar.

2022-06-17

På bolagsstämman den 5 maj tog Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget") in ny kraft i styrelsen i form av Henric Blomsterberg. Henric har en mycket lång erfarenhet av detaljhandel såväl traditionell handel, som online-handel och kommer därför att vara ett viktigt bidrag till den fortsatta utvecklingen av Plexians plattform Edge.

2022-05-05
Regulatorisk

Årsstämma i Plexian AB (publ) ("Bolaget") ägde rum idag den 5 maj 2022 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Gustav Adolfs Torg 8 B, 211 39 Malmö. Med stöd av tillfälliga lagregler har aktieägare även kunnat utöva sin rösträtt per post. Samtliga beslut fattades i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag, med undantag för förslaget till beslut om bolagsordningsändring respektive emissionsbemyndigande. De huvudsakliga besluten fattade av stämman framgår nedan.

2022-04-28
Regulatorisk

Styrelsen i Plexian AB (publ) ("Bolaget") offentliggör härmed sitt beslutsförslag avseende val av styrelse vid årsstämman i Bolaget den 5 maj 2022.

2022-04-04
Regulatorisk

Aktieägarna i Plexian AB (publ), org.nr 559109-0559 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 5 maj 2022 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Gustav Adolfs Torg 8 B, 211 39 Malmö.

1
2
3
4
5

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.