Pressmeddelanden

Plexian genomför en riktad nyemission om cirka 25 MSEK

Styrelsen för Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget") har beslutat, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 3 mars 2021, om en riktad nyemission om 5 274 261 aktier mot en teckningslikvid om cirka 25 MSEK före transaktionskostnader ("Nyemissionen"). Teckningskursen uppgår till 4,74 SEK, motsvarande en rabatt om cirka 5 procent i förhållande till den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under de senaste 30 handelsdagarna. Emissionslikviden från den riktade nyemissionen kommer användas för att finansiera Bolagets fortsatta tillväxt tillsammans med de partners som Bolaget är i färd att etablera samarbete med. Tecknaren är investmentbolaget Norberg & Partner Sustainable Group AB (publ).

"Vi har haft en mycket bra dialog med företrädarna för Norberg rstått den stora potential Plexian representerar på såväl kort som lång sikt. Genom kapitaltillförseln får vi optimala förutsättningar att snabbt kunna utveckla de strategier vi har etablerat. Vi får dessutom en stor ägare med kapacitet att fortsätta stödja oss under vår fortsatta tillväxt", kommenterar Staffan Mattson, VD Plexian AB.

Norberg rsidé är att investera i en väl diversifierad portfölj. Företaget styrs av en filosofi som innebär att företaget har en tydlig modell för sitt innehav med fokus på lönsamhet. Den här modellen har redan visat sig väldigt framgångsrik. Långsiktigt värdeskapande kräver en förståelse för risker och möjligheter kopplade till hållbara innovationer.

"För oss är det självklart att hållbarhet ingår i vår investeringsfilosofi, alla våra investeringar gör vi med omtanke. För att generera högsta möjliga avkastning har vi noggrant scoutat vårt innehav. Det innebär att vi erbjuder en investeringsportfölj inom onoterade och noterade bolag. Vår investerings-modell bygger på att hitta så hög riskjusterad avkastning som möjligt. Plexian AB är ett bolag som passar perfekt in i portföljen då vi kan se en skalbar produkt av yttersta kvalitet som vi bedömer har en riktigt spännande framtid både på kort och lång sikt med lönsamhet i närtid. Bolaget har byggt en plattform och en affärsmodell med stor potential", säger Jerry Rodin, VD Norberg len till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att tillföra Bolaget den strategiskt viktiga investeraren Norberg ra en kapitalanskaffning på ett effektivt sätt. Investeraren representerar också en kategori av strategiska ägare som väsentligt kommer att förbättra möjligheterna för Bolaget att långsiktigt genomföra sina tillväxtplaner. Bolaget har övervägt möjligheterna att anskaffa kapital genom en företrädesemission men anser att ovan nämnda skäl med tillräcklig styrka överväger skälen som motiverar huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen bedömer därför att en Nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ligger i Bolagets och alla aktieägares intresse.

Emissionslikviden om cirka 25 MSEK före transaktionsrelaterade kostnader avses användas till att finansiera Bolagets fortsatta tillväxt.

Teckningskursen uppgår till 4,74 SEK per aktie och innebär en rabatt om cirka 5 procent i förhållande till den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under de senaste 30 handelsdagarna. Då teckningskursen fastställts baserat på förhandling på armslängds avstånd bedöms den återspegla rådande marknadsförhållanden och efterfrågan.

Aktierna i Nyemissionen har tecknats och tilldelats. Likviddag för betalning av 50 procent av teckningslikviden är den 15 juni 2022. Återstående 50 procent av teckningslikviden ska senast betalas den 31 augusti 2022.

Efter registrering av Nyemissionen ökas Bolagets aktiekapital med cirka 1 758 086,65 SEK från cirka 7 856 932,11 SEK till cirka 9 615 018,76 SEK. Vidare ökas antalet aktier i Bolaget med 5 274 261 aktier från 23 570 801 aktier till 28 845 062 aktier. Nyemissionen medför en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 18,28 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Eminova Partners AB agerar finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till Plexian i samband med Nyemissionen.

Denna information är information som Plexian AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 april 2022 kl.07.30.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se. Plexians aktie handlas sedan april 2021 på First North.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Staffan Mattson, VD Plexian AB (publ)
E-post: staffan@plexian.se

Om Plexian

Plexian är ett FinTech bolag som grundades 2017 med ett fokus på kunden baserat på möjligheter skapade genom "open banking". Plexians affärsmodell bygger på att konvertera redan existerande medlemmar hos partners med stora medlemsdatabaser, till användare av den egenutvecklade plattformen Edge. Kortet erbjuds i både virtuell och fysisk form och möjliggör datainsamling baserad på äkta transaktionsdata. För att maximera aktiveringen av betalfunktionen har Plexian överenskommelser med merchants om att erbjuda specifika erbjudanden kopplat till Edge.

Filer för nedladdning
2023-01-27
Regulatorisk

Malmö 27 januari 2023: Det Malmöbaserade fintechbolaget Plexian lanserar nu PlexChain, en patenterad digital valuta avsedd för att förbättra kundlojaliteten och ge en smidigare köpupplevelse. PlexChain, som är ett stablecoin, är utvecklad i samarbete med CashButler och kan användas antingen som en separat app-lösning eller som en whitelabel-tjänst som integreras i kundens befintliga system.

2023-01-26

Malmö 26 januari 2023: Fintechbolaget Plexian meddelar idag att man tagit nästa steg gällande flertalet kunddialoger och säljprocesser avseende implementering av den egenutvecklade uppdaterade plattformen Edge. Avtalen ger de nya kunderna, som befinner sig inom upplevelseindustrin, idrottsrörelsen och köpcentra/detaljhandeln, möjlighet att med hjälp av Edge bygga långsiktiga och lönsamma relationer och skapa mervärde för sina medlemmar genom att matcha dem med rätt förmån vid rätt tillfälle. 

2023-01-23
Regulatorisk

Malmö 23 januari 2023: Som en del av sin nya strategi för ökad tillväxt, utökar det Malmöbaserade fintech-bolaget Plexian sin finansiella rapportering och inför kvartalsredovisning från och med Q1 2023. Syftet är att öka transparensen och ge aktieägare såväl som andra intressenter bättre insyn i bolaget och att kontinuerligt uppdatera om dess utveckling.

2023-01-16
Regulatorisk

Plexian AB (publ) ("Bolaget" eller "Plexian") offentliggjorde den 26 september 2022 att Plexian har beslutat att vidta rättsliga åtgärder gentemot Norberg & Partner Sustainable Group AB (publ) ("Norberg & Partner") för att Norberg & Partner inte betalat utestående teckningslikvid om ca 12,5 MSEK i den nyemission som offentliggjordes den 1 april 2022.

2022-12-29
Regulatorisk
2022-12-28
Regulatorisk

Styrelsen för Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet i den emission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som beslutades av extra bolagsstämma den 30 november 2022 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen tecknades till cirka 20,1 procent med stöd av uniträtter och cirka 0,7 procent utan stöd av uniträtter. Resterande garanterad del av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 29,2 procent, har tilldelats emissionsgaranter. Totalt tecknades Företrädesemissionen således till cirka 50,0 procent. Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgick till 0,50 SEK per unit, motsvarande 0,50 SEK per aktie, och Bolaget tillförs således cirka 16,4 MSEK före emissionskostnader.

2022-12-22

Skräddarsydd version av lojalitetsplattformen Edge ska ge ökat mervärde till Hub Parks kunder

Malmö 22 december 2022: Fintechbolaget Plexian och fastighetsbolaget Hub Park har tecknat ett samarbetsavtal som innebär att Plexian kommer att tillhandahålla en skräddarsydd version av plattformen Edge till Hub Park och Hub Parks kunder. Genom att samla in data som sedan analyseras via Edge, som också gör det möjligt att mäta och spåra effekten av beteendeförändring, kan Hub Park erbjuda en än mer heltäckande servicelösning för sina kunder. 

2022-12-21
Regulatorisk

Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget") har upprättat ett tilläggsprospekt ("Tilläggsprospektet") till det EU-tillväxtprospekt som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 1 december 2022 ("Prospektet").

2022-12-20
Regulatorisk

Malmö, 20 december 2022: Tidigare offentliggjorde Plexian AB (publ) ("Plexian") att styrelsen beslutat att Staffan Mattson ska lämna rollen som VD för bolaget med omedelbar verkan. Med anledning av detta har Staffan Mattson begärt eget utträde från Plexians styrelse.

2022-12-19
Regulatorisk

Malmö, 19 december 2022: Styrelsen för Malmöbaserade fintechbolaget Plexian AB (publ) ("Plexian") har idag beslutat att Staffan Mattson ska lämna rollen som VD för bolaget med omedelbar verkan. Som ny VD för bolaget har styrelsen utsett Johan Möllerström.

1
2
...
7
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.