Pressmeddelanden

Plexian bokslutskommuniké 2022

Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget") offentliggör härmed bokslutskommunikén för 2022. Bokslutskommunikén finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.plexian.se). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

VD Johan Möllerströms kommentarer:

"Vi har en vassare strategi som är betydligt mer marknadsinriktad än tidigare och är redan idag ett mer kostnadseffektivt bolag. Vår plattform Edge, som har uppdaterats för att vara skalbar och flexibel och kunna addera värde till än fler företag, är redo för lansering och kommer att börja rullas ut under 2023. Vi har lanserat PlexChain, en patenterad digital valuta som vi ser stor efterfrågan på från marknaden och knutit avtal med flera spännande bolag. Vi ser fram emot ett 2023 där fokus kommer att ligga på att fortsätta bygga ett starkt varumärke och bolag som skapar värde för våra kunder - och deras medlemmar - idag såväl som imorgon." 

Juli-December i siffror:

  • Bolagets intäkter uppgick till 55 KSEK (868 KSEK)
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -26 858 KSEK (-13 708 KSEK)
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,43 SEK (-0,49 SEK)
  • Periodens kassaflöde uppgick till -15 503 KSEK (6 878 KSEK)
  • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 1 179 (KSEK) (26 646 KSEK)

Januari-December i siffror:

  • Bolagets intäkter uppgick till 250 KSEK (2 118 KSEK)
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -47 059 KSEK (-28 893KSEK)
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,75 SEK (-1,03 SEK)
  • Periodens kassaflöde uppgick till -25 468 KSEK (22 790 KSEK)
  • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 1 178 KSEK (26 646 KSEK)

Väsentliga händelser under perioden

Johan Möllerström utses till ny VD. Johan Möllerström är civilekonom med examen inom finansiell strategi från Lunds universitet. Han besitter erfarenhet och kompetens inom förhandling, affärsplanering, internationella affärer, entreprenörskap och försäljningsledning. Han har även lång erfarenhet av scaleups och affärstillväxt. 

Fredrik Knutsson från Twilio rekryteras som CCO & Vice VD. Fredrik kommer senast från det amerikanska mjukvaruföretaget Twilio där han var chef över bolagets affärsverksamhet i Norden, Benelux, Iberia och Italien.

Ny strategi och besparingsprogram lanseras, vilken på sikt förväntas halvera Bolagets negativa kassaflöde (burn rate) per månad från nuvarande nivåer om cirka tre MSEK.

Avtal tecknas med Baresso, en av Sveriges ledande e-handlare inom hår- och skönhetsvård. Avtalet innebär att Plexian kommer att hjälpa Baresso att bygga fortsatt lojalitet gentemot sina kunder genom personliga rekommendationer och fördelaktiga erbjudanden baserat på analys av transaktionsdata i plattformen Edge

Fastighetsbolaget Hub Park har tecknat ett samarbetsavtal som innebär att Plexian kommer att tillhandahålla en skräddarsydd version av plattformen Edge till Hub Park och Hub Parks kunder. Genom att samla in data som sedan analyseras via Edge, som också gör det möjligt att mäta och spåra effekten av beteendeförändring, kan Hub Park erbjuda en än mer heltäckande servicelösning för sina kunder.

Periodens emissioner har tillfört 44 872 KSEK till Bolaget i eget kapital, vilket tillfört Bolaget 15 025 KSEK i likvida medel efter justering för emissionskostnader. Den återstående likviden på 12 500 KSEK från vårens nyemission till Norberg & Partner Sustainable Group AB (publ) har ej betalats och Plexian har inlett ett skiljeförfarande. Likviden för den riktade nyemissionen i December inkommer i Januari 2023.

Under perioden har Henric Blomsterberg och Sami Sulieman valts in i styrelsen. Henric har en mycket lång erfarenhet av detaljhandel såväl traditionell handel, som online-handel och kommer därför att vara ett viktigt bidrag till den fortsatta utvecklingen av Plexians plattform Edge. Sami har lång erfarenhet som entreprenör och av att äga, bygga samt driva bolag inom olika branscher, inte minst inom finansbranschen. Han är även en av medgrundarna till Plexian.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Skiljedom avseende tvisten med Norberg & Partner ska meddelas den 7 juli 2023.

Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 7 i Plexian inleds. För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO 7 nyttjas för teckning av aktier tillförs Plexian cirka 8,2 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,3 MSEK.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden om cirka 8,2 MSEK avseende teckningsoptioner av serie TO 7 ("TO 7"), innebärande att 100 procent av emissionsvolymen i TO 7 är garanterad.

Denna information är information som Plexian AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2023 kl. 08.30.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.sePlexians aktie handlas sedan april 2021 på First North.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Möllerström, VD Plexian AB (publ)
E-post: johan.mollerstrom@plexian.se 

Om Plexian
Plexian är ett fintech-bolag som grundades 2017 och som verkar inom segmentet försäljningsdrivande lojalitetslösningar med kunden i fokus. Affärsmodellen bygger på att konvertera redan existerande medlemmar hos B2B partners med stora medlemsdatabaser, till användare av den egenutvecklade plattformen Edge. Medlemmen får tillgång till unika datadrivna erbjudanden baserat på köpmönster och Plexians partner kan skapa en ökad förståelse för sin kund baserat på analyser som grundar sig på kundernas transaktioner och aktiviteter på Edge. För mer information, se www.plexian.se.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.