Pressmeddelanden

Plexian AB (publ) har ingått ett förlikningsavtal med Norberg & Partner samt genomfört en riktad nyemission om ca 10 MSEK

Plexian AB (publ) ("Bolaget" eller "Plexian") och Norberg & Partner Sustainable Group AB (publ) ("Norberg & Partner") har idag ingått ett förlikningsavtal avseende den tvist parterna har haft angående utestående teckningslikvid i Plexian om ca 12,5 MSEK. Förlikningsavtalet innebär att Norberg & Partner ska teckna och betala för 18 518 518 aktier i Plexian i en riktad nyemission till en teckningskurs om 0,54 kronor per aktie (den "Riktade Nyemissionen"). Styrelse för Plexian har idag, med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 17 mars 2023, beslutat om den Riktade Nyemissionen. Efter att aktierna i den Riktade Nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer Plexian och Norberg & Partner gemensamt meddela skiljenämnden som handlägger tvisten att partnerna har träffat en förlikning samt begära att målet avskrivs genom skiljedom. Aktierna i den Riktade Nyemissionen omfattas av ett sedvanligt lock-up åtagande under en period fram till och med den 30 november 2023.

Plexian offentliggjorde den 26 september 2022 att Plexian har beslutat att vidta rättsliga åtgärder gentemot Norberg & Partner för att Norberg & Partner inte betalat utestående teckningslikvid om ca 12,5 MSEK i den nyemission som offentliggjordes den 1 april 2022. Vidare offentliggjorde Plexian den 27 oktober 2022 att Plexian har påkallat skiljeförfarande hos Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut för avgörande av tvisten. Som framgått av pressmeddelandet den 16 januari 2023 skulle skiljedom avseende tvisten meddelas den 7 juli 2023.

Plexian och Norberg & Partner har idag ingått ett förlikningsavtal avseende tvisten. Förlikningsavtalet innebär att Norberg & Partner ska teckna och betala för 18 518 518 aktier i Plexian till en teckningskurs om 0,54 kronor per ny aktie, motsvarande en teckningslikvid om ca 10 MSEK.

För att uppfylla åtagandet i förlikningsavtalet har styrelsen för Plexian idag, med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 17 mars 2023, beslutat om den Riktade Nyemissionen. Aktierna har tecknats och tilldelats och betalning ska erläggas till Plexian inom fem bankdagar. Efter det att betalning erlagts och aktierna har registrerats hos Bolagsverket kommer Plexian och Norberg & Partner gemensamt meddela skiljenämnden avseende tvisten att partnerna har träffat en förlikning samt begära att målet avskrivs genom skiljedom.

Norberg & Partner har ingått ett sedvanligt lock-up åtagande avseende aktierna i den Riktade Nyemissionen, innebärande att aktierna inte utan föregående skriftligt medgivande från Plexian får avyttras eller motsvarande under en period fram till och med den 30 november 2023.

Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen om 0,54 SEK utgör en premie om 80 procent i förhållande till stängningskursen om 0,30 SEK i Plexians aktie på Nasdaq First North Growth Market den 24 april 2023 (handelsdagen innan ingåendet av förlikningsavtalet).

Syftet med den Riktade Nyemissionen och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att slutligen reglera tvisten avseende den utestående teckningslikviden till Norberg & Partner. Styrelsen bedömer att det är positivt att Plexian och Norberg & Partner nått en överenskommelse och nu kan blicka framåt med fullt fokus på Plexians verksamhet och tillväxt. Norberg & Partner utgör en strategisk ägare som bedöms väsentligt kunna förbättra möjligheterna för Plexian att långsiktigt genomföra sina tillväxtplaner. Med hänsyn till detta och till premien i teckningskursen i den Riktade Nyemissionen bedömer styrelsen att förlikningen och den Riktade Nyemissionen ligger i Plexians och alla aktieägares intresse.

Efter registrering av den Riktade Nyemissionen ökas Bolagets aktiekapital med 2 777 777,70 SEK från 14 684 586,15 SEK till 17 462 363,850 SEK. Vidare ökas antalet aktier i Bolaget med 18 518 518 aktier från 97 897 241 aktier till 116 415 759 aktier. Nyemissionen medför en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 15,91 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

  • Det är skönt att vi nu kan lägga detta bakom oss och lägga fullt fokus på det som är viktigt - att bygga Plexian som företag och varumärke och generera tillväxt, kommenterar Johan Möllerström, VD på Plexian.

  • Vi gick in som delägare och investerare i Plexian då vi såg ett mycket intressant bolag med en enorm potential. Det har inte förändrats, snarare tvärtom med tanke på den utveckling och de framsteg bolaget har presenterat under den senaste tiden. Vi tror mycket på Plexian som bolag och är glada över att ha uppnått en förlikning i godo, kommenterar Jerry Rodin, VD på Norberg & Partner Sustainable Group.

För ytterligare information:

Johan Möllerström, VD Plexian
E: johan.mollerstrom@plexian.se
T: +46 (0) 768 86 81 78

Lovisa Fredriksson, presskontakt
E: lovisa@plexian.se
T: +46 (0) 734 33 31 10

Denna information är sådan som Plexian AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2023 kl. 08.50 CEST.

Om Plexian AB (publ)

Plexian är ett fintech-bolag som grundades 2017 och som verkar inom segmentet försäljningsdrivande lojalitetslösningar med kunden i fokus. Affärsmodellen bygger på att konvertera redan existerande medlemmar hos B2B partners med stora medlemsdatabaser, till användare av den egenutvecklade plattformen Edge. Medlemmen får tillgång till unika datadrivna erbjudanden baserat på köpmönster och Plexians partner kan skapa en ökad förståelse för sin kund baserat på analyser som grundar sig på kundernas transaktioner och aktiviteter på Edge. För mer information, se www.plexian.se

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.