Pressmeddelanden

Kommuniké från extra bolagsstämma i Plexian AB (publ) den 24 februari 2023

Extra bolagsstämma i Plexian AB (publ) ("Bolaget"), ägde rum idag den 24 februari 2023 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Gustav Adolfs Torg 8 B, 211 39 Malmö. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet och i enlighet med beslutsförslagen intagna i kallelsen till stämman. De huvudsakliga besluten fattade av stämman framgår nedan.

Beslut om införande av incitamentsprogram 2023/2026A till ledande befattningshavare och övriga anställda i Bolaget

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa incitamentsprogram 2023/2026A bestående av högst 5 900 000 teckningsoptioner till ledande befattningshavare och övriga anställda i Bolaget.

För att säkerställa Bolagets åtaganden enligt Incitamentsprogram 2023/2026A beslutade stämman även om en riktad emission av högst 5 900 000 teckningsoptioner till Bolaget samt om godkännande av vidareöverlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna i incitamentsprogrammet. Den preliminära optionspremien vid överlåtelsen till deltagarna uppgår 0,03 kronor per teckningsoption.

Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i Bolaget under perioden från och med den 1 mars 2026 till och med den 1 juni 2026. Nyttjandekursen för teckningsoptionerna ska motsvara 200 procent av genomsnittet av den för varje handelsdag noterade volymviktade betalkursen enligt Nasdaq First North Growth Market officiella kurslista för aktier i Bolaget under perioden 10 handelsdagar räknat till och med 23 februari 2023.

Beslut om införande av incitamentsprogram 2023/2026B till styrelsens ledamöter

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med aktieägaren Staffansgården i Trää ABs förslag, att införa incitamentsprogram 2023/2026B bestående av högst 3 300 000 teckningsoptioner till styrelsens ledamöter.

För att säkerställa Bolagets åtaganden enligt Incitamentsprogram 2023/2026B beslutade stämman även om en riktad emission av högst 3 300 000 teckningsoptioner till Bolaget samt om godkännande av vidareöverlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna i incitamentsprogrammet. Den preliminära optionspremien vid överlåtelsen till deltagarna uppgår 0,03 kronor per teckningsoption.

Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i Bolaget under perioden från och med den 1 mars 2026 till och med den 1 juni 2026. Nyttjandekursen för teckningsoptionerna ska motsvara 200 procent av genomsnittet av den för varje handelsdag noterade volymviktade betalkursen enligt Nasdaq First North Growth Market officiella kurslista för aktier i Bolaget under perioden 10 handelsdagar räknat till och med 23 februari 2023.

För ytterligare information:

Johan Möllerström, VD Plexian
E: johan.mollerstrom@plexian.se 
T: +46 (0) 768 86 81 78

Lovisa Fredriksson, presskontakt
E: lovisa@lfpr.se
T: +46 (0) 734 33 31 10

Om Plexian AB (publ)

Plexian är ett fintech-bolag som grundades 2017 och som verkar inom segmentet försäljningsdrivande lojalitetslösningar med kunden i fokus. Affärsmodellen bygger på att konvertera redan existerande medlemmar hos B2B partners med stora medlemsdatabaser, till användare av den egenutvecklade plattformen Edge. Medlemmen får tillgång till unika datadrivna erbjudanden baserat på köpmönster och Plexians partner kan skapa en ökad förståelse för sin kund baserat på analyser som grundar sig på kundernas transaktioner och aktiviteter på Edge. För mer information, se www.plexian.se.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se 

2023-03-17
Regulatorisk

Extra bolagsstämma i Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget"), ägde rum idag den 17 mars 2023 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Gustav Adolfs Torg 8 B, 211 39 Malmö. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet och i enlighet med tidigare offentliggjorda beslutsförslag. De huvudsakliga besluten fattade av stämman framgår nedan.

2023-02-28
Regulatorisk

Styrelsen för Plexian AB (publ), org.nr. 559109-0559 ("Bolaget") kallar härmed aktieägarna i Bolaget till extra bolagsstämma den 17 mars 2023 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Gustav Adolfs Torg 8 B, 211 39 Malmö.

2023-02-28
Regulatorisk

Styrelsen för Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget") har idag föreslagit extra bolagsstämman att besluta om en riktad nyemission om högst ca 3,1 MSEK till ett antal privata investerare. Vidare har Staffansgården i Trää AB föreslagit samma extra bolagsstämma att besluta om en riktad nyemission om högst ca 1,2 MSEK till styrelseledamöter i Bolaget samt VD och vVD. Den sammanlagda emissionslikviden uppgår till högst ca 4,3 MSEK, vilket motsvarar återstående lösenlikvid för Bolagets teckningsoptioner av serie TO 7 ("Teckningsoptionerna") om cirka 3,4 MSEK samt den del av ersättningen för ingångna garantiåtaganden som ska betalas genom aktier. Vidare föreslår styrelsen att extra bolagsstämman beslutar om ett emissionsbemyndigande till styrelsen, som dock ska vara begränsat till en kapitalökning om högst 30 procent av aktierna vid tidpunkten bemyndigandet nyttjas för första gången. Kallelse till extra bolagsstämman kommer offentliggöras genom separat pressmeddelande.

2023-02-24
Regulatorisk

Extra bolagsstämma i Plexian AB (publ) ("Bolaget"), ägde rum idag den 24 februari 2023 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Gustav Adolfs Torg 8 B, 211 39 Malmö. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet och i enlighet med beslutsförslagen intagna i kallelsen till stämman. De huvudsakliga besluten fattade av stämman framgår nedan.

2023-02-17
Regulatorisk

Styrelsen för Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet av nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 7 ("Teckningsoptioner") som emitterades i samband med Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget") företrädesemission av units, vilken föreslogs av styrelsen den 31 oktober 2022 och beslutades vid extra bolagsstämma den 30 november 2022. Teckningsoptionerna tecknades till cirka 58,9 procent och Plexian tillförs därmed cirka 4,8 MSEK före emissionskostnader. Återstående cirka 41,1 procent, motsvarande cirka 3,4 MSEK, kommer tecknas i en riktad nyemission i Plexian i enlighet med ingångna garantiåtaganden, vilket kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

2023-02-13
Regulatorisk

Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget") offentliggör härmed bokslutskommunikén för 2022. Bokslutskommunikén finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.plexian.se). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

2023-02-13

Idag, den 13 februari 2023, är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO 7 ("Teckningsoptioner") som emitterades i samband med Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget") företrädesemission av units, vilken föreslogs av styrelsen den 31 oktober 2022 och beslutades vid extra bolagsstämma den 30 november 2022. Nyttjandeperioden för Teckningsoptionerna pågår till och med den 15 februari 2023.

2023-02-10
Regulatorisk

Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget") har idag erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden om cirka 8,2 MSEK avseende teckningsoptioner av serie TO 7 ("TO 7"), innebärande att 100 procent av emissionsvolymen i TO 7 är garanterad. 

2023-02-08
Regulatorisk

Styrelsen för Plexian AB (publ), org.nr. 559109-0559 ("Bolaget") kallar härmed aktieägarna i Bolaget till extra bolagsstämma den 24 februari 2023 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Gustav Adolfs Torg 8 B, 211 39 Malmö.

2023-02-01
Regulatorisk

Idag, den 1 februari 2023, inleds nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO 7 ("Teckningsoptioner") som emitterades i samband med Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget") företrädesemission av units, vilken föreslogs av styrelsen den 31 oktober 2022 och beslutades vid extra bolagsstämma den 30 november 2022.

1
2
...
8
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.