Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämma i Plexian AB (publ) den 5 maj 2022

Årsstämma i Plexian AB (publ) ("Bolaget") ägde rum idag den 5 maj 2022 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Gustav Adolfs Torg 8 B, 211 39 Malmö. Med stöd av tillfälliga lagregler har aktieägare även kunnat utöva sin rösträtt per post. Samtliga beslut fattades i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag, med undantag för förslaget till beslut om bolagsordningsändring respektive emissionsbemyndigande. De huvudsakliga besluten fattade av stämman framgår nedan.

Fställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen såsom dessa intagits i årsredovisningen för 2021.

Vinstdisposition

Stämman beslutade att årets resultat ska överföras i ny räkning och att ingen utdelning för räkenskapsåret 2021 ska utgå.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Arvode till styrelsen och revisorn

Stämman beslutade att det ska utgå ett arvode om ett (1) basbelopp till envar av de ordinarie styrelseledamöterna samt ett och ett halvt (1,5) basbelopp till styrelsens ordförande. Inget styrelsearvode ska utgå till ledamot som är anställd i Bolaget.

Arvode till Bolagets revisionsbyrå ska utgå enligt av styrelsen godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem (5) ledamöter utan suppleanter samt omval av Staffan Mattson, Per-Ola Rosenqvist, Per-Olov Carlsson och Cecilia Wallersköld till ordinarie ledamöter och nyval av Henric Blomsterberg. Vidare omvaldes Per-Ola Rosenqvist till styrelseordförande.

Revisionsbyrån Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ("PwC") omvaldes som revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma med den auktoriserade revisorn Mattias Lamme som huvudansvarig revisor.

Bolagsordningsändring

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen för att möjliggöra poströstning och insamling av fullmakter inför bolagsstämmor godkändes inte med erforderlig majoritet av stämman.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade att anta ett emissionsbemyndigande som avviker från styrelsens tidigare offentliggjorda beslutsförslag såtillvida att bemyndigandet begränsas till en sammanlagd kapitalökning om högst 15 procent av aktierna vid tidpunkten bemyndigandet nyttjas för första gången. Stämmans beslut om emissionsbemyndigande framgår i dess helhet nedan.

Styrelsen bemyndigas att - vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma - besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier samt att emittera teckningsoptioner och konvertibler. Antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till 15 procent av antalet utestående aktier vid tidpunkten bemyndigandet nyttjas för första gången.

Nyemission av aktier, liksom emission av teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställda m.fl. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra Bolaget rörelsekapital, öka Bolagets finansiella flexibilitet och/eller att möjliggöra förvärv genom betalning med aktier. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra Bolaget rörelsekapital på ett kostnads- och tidseffektivt sätt och/eller nya ägare av strategisk betydelse för Bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Justeringsbemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

För ytterligare information, kontakta:

Staffan Matsson, CEO, Plexian
E-post: staffan@plexian.se

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se. Plexians aktie handlas sedan april 2021 på First North.

Om Plexian

Plexian är ett FinTech bolag som grundades 2017 med ett fokus på kunden baserat på möjligheter skapade genom "open banking". Plexians affärsmodell bygger på att konvertera redan existerande medlemmar hos partners med stora medlemsdatabaser, till användare av den egenutvecklade plattformen Edge. Kortet erbjuds i både virtuell och fysisk form och möjliggör datainsamling baserad på äkta transaktionsdata. För att maximera aktiveringen av betalfunktionen har Plexian överenskommelser med merchants om att erbjuda specifika erbjudanden kopplat till Edge.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.