Pressmeddelanden

Kallelse till årsstämma i Plexian AB (publ)

Aktieägarna i Plexian AB (publ), org.nr 559109-0559, kallas till årsstämma den 30 maj 2023 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Gustav Adolfs Torg 8 B, i Malmö.

Anmälan m.m.

Den som önskar delta på stämman ska:

 • dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena på avstämningsdagen som är den 22 maj 2023,
 • dels senast den 24 maj 2023 anmäla sig hos bolaget för deltagande i stämman. Anmälan om deltagande kan ske skriftligen per post till Plexian AB (publ), Gustav Adolfs Torg 8 B, 211 39 Malmö, eller via e-post, stammaplexian@plexian.se.

I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får vara högst två (2). Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 22 maj 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den andra bankdagen efter den 22 maj 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Fullmakter m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett (1) år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem (5) år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformuläret kommer hållas tillgängligt på bolagets hemsida, www.plexian.se, och på bolagets huvudkontor och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 8. Anförande av verkställande direktören
 9. Beslut om:
  a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
 10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
 11. Val av styrelse och revisorer
 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner
 13. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokat Henric Stråth, Moll Wendén Advokatbyrå eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen i stället anvisar väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 9.b - Beslut om dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022 och att belopp som står till stämmans förfogande överförs i ny räkning.

Punkt 10 - Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att det ska utgå ett arvode om ett (1) prisbasbelopp till envar av de ordinarie styrelseledamöterna samt ett och ett halvt (1,5) prisbasbelopp till styrelsens ordförande. Inget styrelsearvode ska utgå till ledamot som är anställd i bolaget.

Vidare föreslår styrelsen att stämman beslutar att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 - Val av styrelse och revisorer

Styrelsen föreslår att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om omval av styrelseledamöterna Per-Ola Rosenqvist, Henric Blomsterberg, Per-Olov Carlsson och Sami Sulieman samt nyval av Johan Ahlkvist. Vidare föreslås omval av Per-Ola Rosenqvist som ordförande i styrelsen.

Johan Ahlkvist, född 1962, har studerat företagsekonomi vid Lunds universitet och är senior rådgivare, styrelseledamot och investerare. Johan har lång erfarenhet av styrelseuppdrag inom olika bolag, har varit VD för bolaget Hälleviks samt arbetat som sales director i Xerox. Johan är för närvarande styrelseordförande i Stratiteq Sweden, tillträdande styrelseordförande i Seavus AB och Aricoma Group International AB samt styrelseledamot i bland annat Future City Malmö. Därutöver sitter Johan med i en advisory board till koncernledningen i Aricoma Digital AB. Han har tidigare varit VD i Stratiteq Sweden AB och koncernchef och VD i Forgraf AB.

Dessutom föreslås att registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB väljs till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. PricewaterhouseCoopers har meddelat att om årsstämman bifaller förslaget kommer auktoriserade revisorn Mattias Lamme att utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 12 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska få ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport, eller kvittning, utöver kontant betalning. Antalet aktier som ska kunna emitteras (alternativt tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertering av konvertibler) får sammanlagt högst motsvara 20 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigande.

Emission som beslutas med stöd av bemyndigandet och som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Antalet aktier som därvid ska kunna emitteras, antalet aktier som ska kunna tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptioner och/eller konvertering av konvertibler emitterade med stöd av bemyndigandet, ska vara inom ramen för bolagets bolagsordning. Övriga villkor får beslutas av styrelsen.

Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital, öka bolagets finansiella flexibilitet och/eller att möjliggöra förvärv genom betalning med aktier. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen förordnar bemyndigas vidare att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Handlingar

Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför bolagsstämman enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida, www.plexian.se, åtminstone tre veckor före dagen för bolagsstämman samt kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. I övrigt framgår styrelsens fullständiga förslag till beslut av kallelsen.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det med post till Plexian AB (publ), Gustav Adolfs Torg 8 B, 211 39 Malmö eller med e-post till stammaplexian@plexian.se. Inskickade frågor bör inkludera aktieägarens namn inklusive aktieägarens person- eller organisationsnummer. Det rekommenderas också att inskickade frågor inkluderar aktieägares postadress, e-postadress och telefonnummer.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 97 897 241 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

_________________

Malmö i april 2023

Plexian AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Möllerström, VD Plexian
E: johan.mollerstrom@plexian.se
T: +46 (0) 768 86 81 78

Lovisa Fredriksson, presskontakt
E: lovisa@plexian.se
T: +46 (0) 734 33 31 10

Om Plexian

Plexian är ett fintech-bolag grundat 2017 i Malmö som verkar inom segmentet försäljningsdrivande lojalitetslösningar med kunden i fokus. Genom den egenutvecklade plattformen EDGE skapas unika datadrivna erbjudanden baserat på AI, tidigare transaktioner och köpmönster. Två av funktionerna i EDGE är den digitala valutan PlexChain och verktyget EDGE Publish. Sedan 2021 är Plexian börsnoterat på Nasdaq First North. För mer information, se www.plexian.se.

Plexians aktie handlas sedan april 2021 på First North. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.