Pressmeddelanden

Idag inleds nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 7 i Plexian

Idag, den 1 februari 2023, inleds nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO 7 ("Teckningsoptioner") som emitterades i samband med Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget") företrädesemission av units, vilken föreslogs av styrelsen den 31 oktober 2022 och beslutades vid extra bolagsstämma den 30 november 2022.

Totalt emitterade Plexian 32 738 976 units i Företrädesemissionen, som bestod av en (1) aktie och en (1) Teckningsoption. Nyttjandeperioden av Teckningsoptionerna pågår från och med idag, den 1 februari 2023, till och med den 15 februari 2023. En (1) Teckningsoption medför rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 16 januari 2023 till och med den 27 januari 2023, dock lägst kvotvärdet (0,15 SEK) och högst 1 SEK per aktie. Den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden uppgick till cirka 0,358 SEK varför teckningskursen har fastställts till 0,25 SEK per aktie.

För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO 7 nyttjas för teckning av aktier tillförs Plexian cirka 8,2 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,3 MSEK. Nettolikviden om högst cirka 7,9 MSEK avses i sin helhet att användas för utökad kommersialisering av plattformen. För att Teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde måste de aktivt avyttras senast den 13 februari 2023 alternativt utnyttjas för teckning av aktier senast den 15 februari 2023.

Verkställande direktör Johan Möllerström kommenterar:

"Plexian som bolag har genomgått - och genomgår - stora förändringar. Under de senaste månaderna har vi genomfört ett flertal större kostnadsbesparingar för att öka lönsamheten och är redan nu ett betydligt mer kostnadseffektivt bolag.

Vi har även en ny strategi med starkt fokus på tillväxt inom tre områden, upplevelseindustrin, idrottsrörelsen, köpcentra/detaljhandeln och en uppdaterad teknikplattform som är såväl skalbar som modulär, något som gör vår kundbas betydligt större än tidigare. Gällande möjligheter till intäkter bör vi kunna konvertera orders till intäkter redan till sommaren. Det finns också en möjlighet till positivt kassaflöde per månad från och med i höst 2023.

För att fortsätta bygga ett starkt bolag med god tillväxt fokuserar vi på våra nuvarande såväl som kommande kunder. Under de två senaste månaderna har vi ingått avtal med e-handelsbolaget Baresso och fastighetsbolaget Hub Park och har även nått ytterligare framsteg gällande nya kundavtal."

Villkor för Teckningsoptionerna

  • Teckningskursen har fastställts till 0,25 SEK per aktie.
  • Teckningskursen har definierats som 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden 16 - 27 januari 2023. Den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden uppgick till cirka 0,358 SEK.
  • Varje teckningsoption av serie TO 7 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget.
  • Nyttjandeperioden pågår under perioden 1 - 15 februari 2023.
  • Emissionsvolymen är 32 738 976 Teckningsoptioner, motsvarande 32 738 976 aktier vid fullt utnyttjande. Vid fullt nyttjande av Teckningsoptionerna tillförs Bolaget cirka 8,2 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 7,9 MSEK.

Notera att teckningsoptioner av serie TO 7 som inte avyttras senast den 13 februari 2023 alternativt nyttjas den 15 februari 2023 förfaller utan värde.

Nyttjande av Teckningsoptioner

Anmälan för teckning - förvaltarregistrerade aktieägare

Om optionsinnehavaren har sina Teckningsoptioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) sker teckning och betalning hos förvaltaren som ger vidare instruktioner om tillvägagångssätt för nyttjande av Teckningsoptioner. Optionsinnehavaren bör kontakta sin förvaltare i god tid för vidare instruktioner angående nyttjande av Teckningsoptioner.

Anmälan för teckning - direktregistrerade aktieägare

Anmälning sker via en anmälningssedel som finns tillgänglig på Vator Securities och Plexians respektive hemsidor. Betalning sker enligt instruktioner på anmälningssedeln. Både anmälningssedel och betalning ska vara Vator Securities tillhanda senast klockan 15:00 den 15 februari 2023.

Preliminär tidplan

Nyttjandeperioden inleds:

1 februari 2023

Sista dag för handel av TO 7:

13 februari 2023

Nyttjandeperioden slutar:

15 februari 2023

Offentliggörande av utfall:

17 februari 2023

Planerat datum för omvandling till aktier:

24 februari - 2 mars 2023

För ytterligare information:

Johan Möllerström, VD Plexian
E: johan.mollerstrom@plexian.se
T: +46 (0) 768 86 81 78 

Lovisa Fredriksson, presskontakt
E: lovisa@lfpr.se
T: +46 (0) 734 33 31 10

Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 1 februari 2023 08:30 CET.

Om Plexian AB

Plexian är ett fintech-bolag som grundades 2017 och som verkar inom segmentet försäljningsdrivande lojalitetslösningar med kunden i fokus. Affärsmodellen bygger på att konvertera redan existerande medlemmar hos B2B partners med stora medlemsdatabaser, till användare av den egenutvecklade plattformen Edge. Medlemmen får tillgång till unika datadrivna erbjudanden baserat på köpmönster och Plexians partner kan skapa en ökad förståelse för sin kund baserat på analyser som grundar sig på kundernas transaktioner och aktiviteter på Edge. För mer information, se www.plexian.se.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Plexian. Inbjudan till berörda personer att teckna units bestående av aktier och teckningsoptioner serie TO 7 i Plexian har endast skett genom det prospekt som Plexian offentliggjorde den 1 december 2023.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.