Pressmeddelanden

2023-03-17
Regulatorisk

Extra bolagsstämma i Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget"), ägde rum idag den 17 mars 2023 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Gustav Adolfs Torg 8 B, 211 39 Malmö. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet och i enlighet med tidigare offentliggjorda beslutsförslag. De huvudsakliga besluten fattade av stämman framgår nedan.

2023-02-28
Regulatorisk

Styrelsen för Plexian AB (publ), org.nr. 559109-0559 ("Bolaget") kallar härmed aktieägarna i Bolaget till extra bolagsstämma den 17 mars 2023 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Gustav Adolfs Torg 8 B, 211 39 Malmö.

2023-02-28
Regulatorisk

Styrelsen för Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget") har idag föreslagit extra bolagsstämman att besluta om en riktad nyemission om högst ca 3,1 MSEK till ett antal privata investerare. Vidare har Staffansgården i Trää AB föreslagit samma extra bolagsstämma att besluta om en riktad nyemission om högst ca 1,2 MSEK till styrelseledamöter i Bolaget samt VD och vVD. Den sammanlagda emissionslikviden uppgår till högst ca 4,3 MSEK, vilket motsvarar återstående lösenlikvid för Bolagets teckningsoptioner av serie TO 7 ("Teckningsoptionerna") om cirka 3,4 MSEK samt den del av ersättningen för ingångna garantiåtaganden som ska betalas genom aktier. Vidare föreslår styrelsen att extra bolagsstämman beslutar om ett emissionsbemyndigande till styrelsen, som dock ska vara begränsat till en kapitalökning om högst 30 procent av aktierna vid tidpunkten bemyndigandet nyttjas för första gången. Kallelse till extra bolagsstämman kommer offentliggöras genom separat pressmeddelande.

2023-02-24
Regulatorisk

Extra bolagsstämma i Plexian AB (publ) ("Bolaget"), ägde rum idag den 24 februari 2023 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Gustav Adolfs Torg 8 B, 211 39 Malmö. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet och i enlighet med beslutsförslagen intagna i kallelsen till stämman. De huvudsakliga besluten fattade av stämman framgår nedan.

2023-02-17
Regulatorisk

Styrelsen för Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet av nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 7 ("Teckningsoptioner") som emitterades i samband med Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget") företrädesemission av units, vilken föreslogs av styrelsen den 31 oktober 2022 och beslutades vid extra bolagsstämma den 30 november 2022. Teckningsoptionerna tecknades till cirka 58,9 procent och Plexian tillförs därmed cirka 4,8 MSEK före emissionskostnader. Återstående cirka 41,1 procent, motsvarande cirka 3,4 MSEK, kommer tecknas i en riktad nyemission i Plexian i enlighet med ingångna garantiåtaganden, vilket kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

2023-02-13
Regulatorisk

Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget") offentliggör härmed bokslutskommunikén för 2022. Bokslutskommunikén finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.plexian.se). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

2023-02-13

Idag, den 13 februari 2023, är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO 7 ("Teckningsoptioner") som emitterades i samband med Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget") företrädesemission av units, vilken föreslogs av styrelsen den 31 oktober 2022 och beslutades vid extra bolagsstämma den 30 november 2022. Nyttjandeperioden för Teckningsoptionerna pågår till och med den 15 februari 2023.

2023-02-10
Regulatorisk

Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget") har idag erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden om cirka 8,2 MSEK avseende teckningsoptioner av serie TO 7 ("TO 7"), innebärande att 100 procent av emissionsvolymen i TO 7 är garanterad. 

2023-02-08
Regulatorisk

Styrelsen för Plexian AB (publ), org.nr. 559109-0559 ("Bolaget") kallar härmed aktieägarna i Bolaget till extra bolagsstämma den 24 februari 2023 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Gustav Adolfs Torg 8 B, 211 39 Malmö.

2023-02-01
Regulatorisk

Idag, den 1 februari 2023, inleds nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO 7 ("Teckningsoptioner") som emitterades i samband med Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget") företrädesemission av units, vilken föreslogs av styrelsen den 31 oktober 2022 och beslutades vid extra bolagsstämma den 30 november 2022.

<<
1
2
3
...
9
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.