Pressmeddelanden

Rättelse: Plexian genomför en riktad nyemission om cirka 25 MSEK

Styrelsen för Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget") har beslutat, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 3 mars 2021, om en riktad nyemission om 5 274 261 aktier mot en teckningslikvid om cirka 25 MSEK före transaktionskostnader ("Nyemissionen"). Teckningskursen uppgår till 4,74 SEK, motsvarande en rabatt om cirka 5 procent i förhållande till den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under de senaste 30 handelsdagarna. Emissionslikviden från den riktade nyemissionen kommer användas för att finansiera Bolagets fortsatta tillväxt tillsammans med de partners som Bolaget är i färd att etablera samarbete med. Tecknaren är investmentbolaget Norberg & Partner Sustainable Group AB (publ) (Norberg & Partner).  

 "Vi har haft en mycket bra dialog med företrädarna för Norberg & Partner som har förstått den stora potential Plexian representerar på såväl kort som lång sikt. Genom kapitaltillförseln får vi optimala förutsättningar att snabbt kunna utveckla de strategier vi har etablerat. Vi får dessutom en stor ägare med kapacitet att fortsätta stödja oss under vår fortsatta tillväxt", kommenterar Staffan Mattson, VD Plexian AB.

Norberg & Partners affärsidé är att investera i en väl diversifierad portfölj. Företaget styrs av en filosofi som innebär att företaget har en tydlig modell för sitt innehav med fokus på lönsamhet. Den här modellen har redan visat sig väldigt framgångsrik. Långsiktigt värdeskapande kräver en förståelse för risker och möjligheter kopplade till hållbara innovationer.

"För oss är det självklart att hållbarhet ingår i vår investeringsfilosofi, alla våra investeringar gör vi med omtanke. För att generera högsta möjliga avkastning har vi noggrant scoutat vårt innehav. Det innebär att vi erbjuder en investeringsportfölj inom onoterade och noterade bolag. Vår investeringsmodell bygger på att hitta så hög riskjusterad avkastning som möjligt. Plexian är ett bolag som passar perfekt in i portföljen då vi kan se en skalbar produkt av yttersta kvalitet som vi bedömer har en riktigt spännande framtid både på kort och lång sikt med lönsamhet i närtid. Bolaget har byggt en plattform och en affärsmodell med stor potential", säger Jerry Rodin, VD Norberg & Partner.

Syftet med emissionen och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att tillföra Bolaget den strategiskt viktiga investeraren Norberg & Partner och att genomföra en kapitalanskaffning på ett effektivt sätt. Investeraren representerar också en kategori av strategiska ägare som väsentligt kommer att förbättra möjligheterna för Bolaget att långsiktigt genomföra sina tillväxtplaner. Bolaget har övervägt möjligheterna att anskaffa kapital genom en företrädesemission men anser att ovan nämnda skäl med tillräcklig styrka överväger skälen som motiverar huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen bedömer därför att en Nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ligger i Bolagets och alla aktieägares intresse.

Emissionslikviden om cirka 25 MSEK före transaktionsrelaterade kostnader avses användas till att finansiera Bolagets fortsatta tillväxt.

Teckningskursen uppgår till 4,74 SEK per aktie och innebär en rabatt om cirka 5 procent i förhållande till den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under de senaste 30 handelsdagarna. Då teckningskursen fastställts baserat på förhandling på armslängds avstånd bedöms den återspegla rådande marknadsförhållanden och efterfrågan.

Aktierna i Nyemissionen har tecknats och tilldelats. Aktierna registreras och levereras till tecknaren efter att emissionslikviden har betalats. Likviddag för betalning av 50 procent av teckningslikviden är den 15 juni 2022. Återstående 50 procent av teckningslikviden ska senast betalas den 31 augusti 2022.

Efter registrering av Nyemissionen ökas Bolagets aktiekapital med cirka 1 758 086,65 SEK från cirka 7 856 932,11 SEK till cirka 9 615 018,76 SEK. Vidare ökas antalet aktier i Bolaget med 5 274 261 aktier från 23 570 801 aktier till 28 845 062 aktier. Nyemissionen medför en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 18,28 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Eminova Partners AB agerar finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till Plexian i samband med Nyemissionen.

Denna information är information som Plexian AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 april 2022 kl. 11.30.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se. Plexians aktie handlas sedan april 2021 på First North.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Staffan Mattson, VD Plexian AB (publ)
E-post: staffan@plexian.se 

Om Plexian

Plexian är ett FinTech bolag som grundades 2017 med ett fokus på kunden baserat på möjligheter skapade genom "open banking". Plexians affärsmodell bygger på att konvertera redan existerande medlemmar hos partners med stora medlemsdatabaser, till användare av den egenutvecklade plattformen Edge. Kortet erbjuds i både virtuell och fysisk form och möjliggör datainsamling baserad på äkta transaktionsdata. För att maximera aktiveringen av betalfunktionen har Plexian överenskommelser med merchants om att erbjuda specifika erbjudanden kopplat till Edge.

Filer för nedladdning
2022-11-23
Regulatorisk

Extra bolagsstämma i Plexian AB (publ) ("Bolaget"), ägde rum idag den 23 november 2022 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Gustav Adolfs Torg 8 B, 211 39 Malmö. Stämman beslutade att välja Sami Sulieman till ny ordinarie styrelseledamot i Bolaget för tiden fram till slutet av årsstämman 2023.

2022-11-04
Regulatorisk

Aktieägarna i Plexian AB (publ), org.nr 559109-0559 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 23 november 2022 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Gustav Adolfs Torg 8 B, 211 39 Malmö.

2022-10-31
Regulatorisk

Aktieägarna i Plexian AB (publ), org.nr 559109-0559 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 30 november 2022 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Gustav Adolfs Torg 8 B, 211 39 Malmö.

2022-10-31
Regulatorisk

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen för Plexian AB (publ) ("Bolaget" eller "Plexian") har idag beslutat att föreslå en extra bolagsstämma i Bolaget att besluta om en nyemission av högst 65 519 830 units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO 3 med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Den extra bolagsstämman är planerad att hållas den 30 november 2022 och kallelse till bolagsstämman kommer att offentliggöras separat.

Företrädesemissionen omfattas till cirka 50 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. I samband med Företrädesemissionen har samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare med aktieinnehav i Plexian ingått teckningsförbindelser samt sedvanliga lock-up avtal till en period om 180 dagar. Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 0,5 SEK per unit (motsvarande 0,5 SEK per aktie), innebärande en emissionslikvid vid full teckning om högst cirka 32,8 MSEK före emissionskostnader. Likviden från Företrädesemissionen avses finansiera fortsatt vidareutveckling och kommersialisering av Edge. Plexian har idag även ingått avtal om brygglån om 9 MSEK med Formue Nord Marknadsneutral A/S till marknadsmässiga villkor.

2022-10-27
Regulatorisk

Som framgår av pressmeddelande den 26 september 2022 har Plexian AB (publ) ("Bolaget" eller "Plexian") beslutat att vidta rättsliga åtgärder gentemot Norberg & Partner Sustainable Group AB (publ) ("Norberg & Partner") för att Norberg & Partner inte betalat utestående teckningslikvid om ca 12,5 MSEK i den nyemission som offentliggjordes den 1 april 2022. Plexian har nu påkallat skiljeförfarande hos Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut för avgörande av tvisten.

2022-10-13
Regulatorisk

Malmö 13 oktober 2022: Malmöbaserade fintech-bolaget Plexian går in en ny fas med fokus på ökad försäljning och tillväxt och satsar på vidareutveckling av såväl kunderbjudande som varumärke.

2022-09-26
Regulatorisk

Plexian AB (publ) ("Bolaget" eller "Plexian") har idag beslutat att vidta rättsliga åtgärder gentemot Norberg & Partner Sustainable Group AB (publ) ("Norberg & Partner") för att Norberg & Partner inte betalat utestående teckningslikvid om ca 12,5 MSEK i den nyemission som offentliggjordes den 1 april 2022.

2022-09-02

Fintech-bolaget Plexian AB ("Plexian") meddelar idag att de är ett av 15 startups som kommer att delta i årets höstupplaga av Mastercard Lighthouse FINITIV.

2022-08-25
Regulatorisk

Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget") offentliggör härmed halvårsrapporten för de sex första månaderna 2022. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.plexian.se). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten

2022-08-12

Fintechbolaget Plexian lanserar idag Google Pay. Användaren kan nu enkelt ansluta sitt Edge-kort till tjänsten för att betala snabbt och smidigt med sin Android mobil eller smartklocka.

1
2
3
4
5
6

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.