Pressmeddelanden

Plexian släpper årsredovisning för verksamhetsåret 2022

Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget"), leverantör av datadrivna lojalitetslösningar, offentliggör härmed årsredovisningen för verksamhetsåret 2022. Årsredovisningen finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.plexian.se

Under 2022 har Plexian bland annat lanserat sin patenterade digitala valuta PlexChain som är avsedd för att förbättra kundlojaliteten och ge en smidigare kundupplevelse. De har även lanserat en handelsplats för uppförsäljning som med hjälp av AI ska ge bättre och mer relevanta kunderbjudanden. Utöver avtal med Baresso och med Hub Park är bolaget i dialog med ett flertal potentiella kunder och partners gällande samarbete och ser möjlighet till ett kassapositivt flöde per månad från och med i höst.

- Plexian har under alldeles för lång tid brottats med för höga omkostnader, vilket har varit ohållbart. Något av det första jag gjorde när jag tillträdde som VD i slutet av 2022 var att städa bolaget på kostnader och dra ner på burn raten, vilket gör att vi idag är betydligt mer kostnadseffektivt bolag. Med färdigställandet av vår plattform Edge 2.0 samt ökat fokus kring försäljning, kombinerat med ett stort behov av modernare lojalitetslösningar ser vi mycket ljust på framtiden, säger Johan Möllerström, VD på Plexian.

2022 i siffror:

  • Koncernens intäkter uppgick till 250 KSEK (2 118 KSEK).
  • Rörelseresultatet uppgick till -46 279 KSEK (-28 154 KSEK).
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -1,8 SEK (-1,26 SEK).
  • Periodens kassaflöde uppgick till -25 467 KSEK (22 790 KSEK).
  • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 1 179 KSEK (26 646 KSEK).

Väsentliga händelser under perioden

- Johan Möllerström utses till ny VD. Johan är civilekonom med examen inom finansiell strategi från Lunds universitet. Han besitter erfarenhet och kompetens inom förhandling, affärsplanering, internationella affärer, entreprenörskap och försäljningsledning. Han har även lång erfarenhet av scaleups och affärstillväxt.
- Fredrik Knutsson rekryteras som CCO & Vice VD. Fredrik kommer senast från det amerikanska mjukvaruföretaget Twilio där han var chef över affärsverksamheten i Norden, Benelux, Iberia och Italien.
- En ny strategi och ett nytt besparingsprogram lanseras med målet att få ner bolagets negativa kassaflöde (burn rate) till 1 MSEK.
- Avtal tecknas med Baresso, en av Sveriges ledande e-handlare inom hår- och skönhetsvård, samt med fastighetsbolaget Hub Park.
- Periodens emissioner har tillfört 44 872 KSEK till bolaget i eget kapital, vilket tillfört 15 025 KSEK i likvida medel efter justering för emissionskostnader.
- Sami Sulieman väljs in som ny medlem i styrelsen. Sami har lång erfarenhet som entreprenör och av att äga, bygga samt driva bolag inom olika branscher, inte minst inom finansbranschen. Han är även en av medgrundarna till Plexian.

Väsentliga händelser efter periodens slut

- Överenskommelse i tvistemålet med Norberg & Partner Sustainable Group som går in som största ägare i Plexian med 15,7 procent av aktierna. Förlikningen på totalt tio miljoner säkerställer finansiering för minst tolv månader framöver.

För ytterligare information:
Johan Möllerström, VD Plexian
T: +46 (0) 768 86 81 78
E: johan.mollerstrom@plexian.se

Om Plexian:

Plexian grundades 2017 i Malmö och verkar inom segmentet försäljningsdrivande lojalitetslösningar med kunden i fokus. Genom den egenutvecklade plattformen EDGE skapas unika datadrivna erbjudanden baserat på AI, tidigare transaktioner och köpmönster. Två av funktionerna i EDGE är den digitala valutan PlexChain och verktyget EDGE Publish. Sedan 2021 är Plexian börsnoterat på Nasdaq First North. För mer information, se www.plexian.se.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se.

Filer för nedladdning
2023-05-09
Regulatorisk

Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget"), leverantör av datadrivna lojalitetslösningar, offentliggör härmed årsredovisningen för verksamhetsåret 2022. Årsredovisningen finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.plexian.se

2023-04-28

Plexian publicerar idag en intervju där VD Johan Möllerström berättar om planerna för företaget och hur han ser på framtiden. Intervjun är framtagen i samarbete med Diaz Agency Group och kan ses här.

2023-04-26
Regulatorisk

Aktieägarna i Plexian AB (publ), org.nr 559109-0559, kallas till årsstämma den 30 maj 2023 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Gustav Adolfs Torg 8 B, i Malmö.

2023-04-25
Regulatorisk

Plexian AB (publ) ("Bolaget" eller "Plexian") och Norberg & Partner Sustainable Group AB (publ) ("Norberg & Partner") har idag ingått ett förlikningsavtal avseende den tvist parterna har haft angående utestående teckningslikvid i Plexian om ca 12,5 MSEK. Förlikningsavtalet innebär att Norberg & Partner ska teckna och betala för 18 518 518 aktier i Plexian i en riktad nyemission till en teckningskurs om 0,54 kronor per aktie (den "Riktade Nyemissionen"). Styrelse för Plexian har idag, med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 17 mars 2023, beslutat om den Riktade Nyemissionen. Efter att aktierna i den Riktade Nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer Plexian och Norberg & Partner gemensamt meddela skiljenämnden som handlägger tvisten att partnerna har träffat en förlikning samt begära att målet avskrivs genom skiljedom. Aktierna i den Riktade Nyemissionen omfattas av ett sedvanligt lock-up åtagande under en period fram till och med den 30 november 2023.

2023-04-13

Ska öka uppförsäljningen och ge en bättre kundupplevelse

Fintech-bolaget Plexian lanserar en handelsplats som genom uppförsäljning ska ge kunder möjlighet att på ett smidigt sätt köpa produkter från flera olika företag hos en och samma leverantör. Uppförsäljningen kommer att ske i utcheckningsstadiet och gör det möjligt för företag att med hjälp av AI ge kunderna mer personliga och relevanta erbjudanden samt bättre deals.

2023-04-03
Regulatorisk

Styrelsen för Plexian AB (publ) ("Bolaget") har idag genomfört, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 5 maj 2022, en riktad nyemission av 2 142 857 aktier till en teckningskurs om 0,28 SEK per aktie och en riktad nyemission av 162 500 aktier till en teckningskurs om 0,50 SEK per aktie. Aktierna i de båda nyemissionerna har betalats genom kvittning av fordringar mot Bolaget för utförda leverantörstjänster uppgående till sammanlagt ca 681 250 SEK.

2023-03-27
Regulatorisk

Malmö 27 mars 2023: Det Malmöbaserade fintech-bolaget Plexian rekryterar Sarah-Louise Fristedt till att arbeta med bolagets sälj- och affärsutveckling. Sarah-Louise kommer senast från Twilio där hon arbetade med försäljning på den internationella marknaden samt ansvarade för företagets A2P-partnerrelationer.

2023-03-23
Regulatorisk

Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet i de två nyemissionerna som Bolagets extra bolagsstämma beslutade om den 17 mars 2023 och som riktas till ett antal privata investerare respektive ledamöter i styrelsen samt VD och vVD. Båda nyemissionerna fulltecknades, innebärande att Bolaget tillförs ca 4,3 MSEK, vilket motsvarar återstående lösenlikvid för Bolagets teckningsoptioner av serie TO 7 ("Teckningsoptionerna") om cirka 3,4 MSEK samt den del av ersättningen för ingångna garantiåtaganden som betalas genom aktier.

1
2
...
9
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.