Pressmeddelanden

Plexian AB (publ) offentliggör prospekt i samband med notering på Nasdaq First North Growth Market

Styrelsen i Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget") offentliggör idag sin avsikt att genomföra notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market ("First North") och att i anslutning till noteringen erbjuda allmänheten i Sverige och institutionella investerare möjligheten att teckna sig för högst 950 000 units, bestående av nya aktier som Bolaget emitterar genom beslut från styrelsen med stöd av bemyndigande från årsstämman den 3 mars 2021 samt teckningsoptioner av serie TO2 som innehas av Bolaget ("Erbjudandet"). Vid stort intresse har styrelsen möjlighet att tilldela upp till ytterligare 50 000 units i en så kallad övertilldelningsemission. Styrelsen har med anledning av Erbjudandet upprättat ett EU-tillväxtprospekt som idag godkänts av Finansinspektionen. Anmälningsperioden för att delta i Erbjudandet löper från och med den 16 mars 2021 till och med den 30 mars 2021 och preliminär första handelsdag för Bolagets aktie på First North är den 14 april 2021.

Prospekt avseende Erbjudandet, innefattande fullständiga villkor och anvisningar, finns nu publicerat på Plexians (www.plexian.se) och Eminova Fondkommission ABs (www.eminova.se) respektive hemsidor. Anmälningssedel kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att anmälningsperioden inleds. Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se). Bolaget har erhållit ett villkorat godkännande från Nasdaq Stockholm AB, innehållande sedvanliga förbehåll, avseende upptagande till handel av Bolagets aktier på First North.

Motiv till Erbjudandet

Plexian har utvecklat betalningsplattformen Edge Visa baserat på affärsmöjligheter skapade genom "open banking". Syftet med Edge är att skapa förutsättningar för säljare och köpare att mötas på ett för alla parter effektivt sätt. För att kunna möjliggöra detta ingår Plexian partnerskap med stora medlemsorganisationer och ger dem möjligheten att skapa mervärden för sina medlemmar. Plexians partner får en ny intäktsström, medlemmen får relevanta erbjudanden och säljaren får en effektiv kanal att erbjuda sina varor och tjänster genom. Plexians affärsmodell är skalbar med en kapacitet att växa såväl vad avser tjänsteutbud som geografisk expansion. Med en i sammanhanget låg kundackvisitionskostnad har Edge förutsättningar att snabbt nå ett stort antal användare.

Motivet för Erbjudandet är att skapa förutsättningar för Plexians expansion av plattformen Edge. Detta ligger i linje med Bolagets strategiska målsättning att vidareutveckla Edge för att därigenom möjliggöra tillväxt såväl nationellt som internationellt. Mot bakgrund av detta har ledning och styrelse i Plexian bedömt att det är en lämplig tidpunkt att bredda aktieägarbasen och ansöka om en notering på Nasdaq First North Growth Market. En notering på Nasdaq First North Growth Market ger vidare Bolaget en bredare aktieägarbas och möjliggör en ökad tillgång till den svenska kapitalmarknaden - samt är den handelsplats som Plexian bedömer passa framtida ambitioner att växa internationellt med Europa som huvudsaklig bas, både vad gäller verksamheten och kretsen av investerare.

Emissionslikviden avses i huvudsak att användas enligt följande procentuella fördelning:

Användningsområde

Andel av nettolikvid (%)

1. Lansering av tjänsten

ca 20

2. Fortsatt utveckling av tjänsten och samarbetet med Fitness24Seven

ca 30

3. Expansion av tjänsten med fler partners

ca 50

Summa

100

Erbjudandet i sammandrag

 • Teckningsperiod: 16 mars 2021 - 30 mars 2021.
 • Erbjudandepris: 40 SEK per unit, motsvarande 5,0 SEK per aktie. En unit består av åtta (8) nyemitterade aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO2. Courtage utgår ej.
 • Erbjudandets storlek: Erbjudandet omfattar 950 000 units, bestående av nya aktier som Bolaget emitterar samt teckningsoptioner av serie TO2 som innehas av Bolaget.
 • Övertilldelningsemission: Vid stort intresse har styrelsen möjlighet att tilldela upp till ytterligare 50 000 units i en så kallad övertilldelningsemission.
 • Emissionslikvid: Plexian tillförs en bruttoemissionslikvid om 38 MSEK vid full teckning i Erbjudandet. I det fall full övertilldelning sker kan Bolaget tillföras ytterligare 2 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
 • Värdering: ca 33 MSEK före Erbjudandet.
 • Teckningsåtaganden: Plexian har erhållit teckningsåtaganden om totalt cirka 29 MSEK, vilket motsvarar cirka 77 procent av Erbjudandet.
 • Preliminär första handelsdag: 14 april 2021 på First North.
 • Minsta teckningspost: 135 units motsvarande 5 400 SEK.
 • Utspädning: Antalet aktier kommer, vid fulltecknat Erbjudande, öka med 7 600 000 från 6 676 863 till 14 276 863, vilket motsvarar en utspädning om cirka 53 procent av kapital och röster i Bolaget efter registrering av de nya aktierna hos Bolagsverket. Utnyttjas därtill samtliga teckningsoptioner av serie TO2 som överlåts inom ramen för Erbjudandet kan ytterligare högst 950 000 aktier komma att emitteras. Vid fulltecknat Erbjudande och fullt utnyttjande av de i Uniten vidhängande teckningsoptionerna av serie TO2 i januari 2022 som överlåts inom ramen för Erbjudandet blir utspädningen cirka 56 procent.

  Vid full övertilldelning om ytterligare 50 000 Units kan antalet aktier öka med ytterligare 400 000. Utnyttjas därtill samtliga teckningsoptioner av serie TO2 som överlåts inom ramen för övertilldelningen kan ytterligare högst 50 000 aktier komma att emitteras. Vid fulltecknat Erbjudande, full övertilldelning och fullt utnyttjande av de i Uniten vidhängande teckningsoptionerna inom ramen för både Erbjudandet och övertilldelningsemissionen blir utspädningen cirka 57 procent.

Rådgivare, emissionsinstitut och Certified Adviser

Eminova Partners AB agerar finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med emissionen. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med emissionen och har även utsetts till Plexians Certified Adviser.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Staffan Mattson, VD Plexian AB (publ)
E-post: staffan@plexian.se
Telefon: 040 602 54 15

Om Plexian

Plexian är ett FinTech bolag som grundades under 2017 med ett stort fokus på kunden baserat på affärsmöjligheter skapade genom open banking. Bolaget har utvecklat en transaktionsbaserad lojalitetsplattform - Edge - en försäljningsdrivande lojalitetsplattform som genererar erbjudanden åt kunder som använder det till plattformen hörande Visabetalkortet för sina betalningar. Den data som transaktionerna genererar används i Edge for att ge kunderna skräddarsydda erbjudanden som förbättrar den dagliga konsumtionen och ökar kundlojaliteten.

För mer information, se Plexians hemsida www.plexian.se

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Plexian eller någon annan. Erbjudandet riktat till allmänheten i Sverige och institutionella investerare sker endast genom det prospekt som Bolaget har offentliggjort.

Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Uttryck som exempelvis "avser", "siktar på", "förväntar", "förutser", "kan", "uppskattar", "planerar", "beräknar" och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historiska fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och Bolaget lämnar inga garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Bolaget ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i informationen. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget och pressmeddelandet utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till någon jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Filer för nedladdning
2021-07-02

Fintechbolaget Plexian AB ("Plexian") tar nästa steg i utvecklingen av sin lojalitetsplattform Edge och har nu beslutat att utveckla en digital valuta för bästa möjliga lösning till alla användare.

2021-06-16

Fintech-bolaget Plexian AB ("Plexian") har beslutat att vidareutveckla bolagets affärsstrategi och därigenom utöka nyttan för användaren samt möjliggöra för fler partnerskap. Det första steget är att vidareutveckla lojalitetskonceptet genom att undersöka förutsättningarna att bli licensierad kortutgivare.

2021-05-07

Fintechbolaget Plexian har rekryterat Niklas Gustafsson i rollen som CTO.

2021-04-28

Fintechbolagen Plexian och Enfuce har ingått ett strategiskt samarbete för att tillsammans driva innovation inom betalnings- och lojalitetslösningar.

2021-04-14

Idag, den 14 april 2021, inleds handeln i Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget") på Nasdaq First North Growth Market. Plexians aktie har ISIN-kod SE0015659941 och handlas under kortnamnet PLEX. Teckningsoptionerna av serie TO2 har ISIN-kod SE0015659933 och handlas under kortnamnet PLEX TO2.

2021-04-08

Nasdaq Stockholm AB har idag den 8 april 2021 godkänt Plexian AB:s ("Plexian" eller "Bolaget") ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO2 på Nasdaq First North Growth Market.

2021-03-31

Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget") offentliggör härmed utfallet av erbjudandet av units i Bolaget i samband med noteringen av Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO2 på Nasdaq First North Growth Market ("Erbjudandet").

Intresset för att teckna units i Plexian har varit stort och erbjudandet blev betydligt övertecknat. Erbjudandet, sett till antalet tillgängliga units[1], tecknades cirka 5 gånger. De inkomna anmälningarna är fördelade på cirka 800 konton.

Mot bakgrund av det stora intresset har styrelsen beslutat om att genomföra en övertilldelningsemission om ytterligare 50 000 units i samband med noteringen.

2021-03-15

Styrelsen i Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget") offentliggör idag sin avsikt att genomföra notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market ("First North") och att i anslutning till noteringen erbjuda allmänheten i Sverige och institutionella investerare möjligheten att teckna sig för högst 950 000 units, bestående av nya aktier som Bolaget emitterar genom beslut från styrelsen med stöd av bemyndigande från årsstämman den 3 mars 2021 samt teckningsoptioner av serie TO2 som innehas av Bolaget ("Erbjudandet"). Vid stort intresse har styrelsen möjlighet att tilldela upp till ytterligare 50 000 units i en så kallad övertilldelningsemission. Styrelsen har med anledning av Erbjudandet upprättat ett EU-tillväxtprospekt som idag godkänts av Finansinspektionen. Anmälningsperioden för att delta i Erbjudandet löper från och med den 16 mars 2021 till och med den 30 mars 2021 och preliminär första handelsdag för Bolagets aktie på First North är den 14 april 2021.

2020-01-10

Fitness24Seven har utmanat gymbranschen sedan starten genom att hela tiden anpassa sitt koncept efter marknaden. Man var tidiga i Sverige med att slopa bindningstider, ha öppet dygnet runt och införa tjejgym. Nu går man ett steg längre och lanserar en lojalitetslösning för sina drygt 300 000 medlemmar i Sverige tillsammans med Malmöbaserade FinTech-bolaget Plexian. Genom sitt samarbete ska Plexian och Fitness24Seven lansera attraktiva och personifierade erbjudanden till alla Fitness24Sevens medlemmar genom lojalitetsplattformen Edge.

1
2
3
4
5

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.