Pressmeddelanden

Plexian AB offentliggör Halvårsrapport 2022

Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget") offentliggör härmed halvårsrapporten för de sex första månaderna 2022. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.plexian.se). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten

VD Staffan Mattson kommenterar:

Samarbetet med de partners vi har avtal med har fortsatt under perioden men vi har av olika skäl blivit tvungna att revidera tidsaspekten i våra utrullningsplaner. Vi har parallellt fortsatt utvecklingen av Edge för att utöka och bredda plattformens funktionalitet. Bland annat har möjligheten att föra över pengar till den digitala plånboken förenklats. Vi har också implementerarat möjligheten att betala med såväl Apple Pay som Google Pay.

Utvecklingen av den digitala valutan kopplad till Edge har gått bättre än förväntat och vi har mött stort intresse som redan har formaliserats i ett första avtal. Vi ser själva en fantastisk potential i den lösning vi har byggt som skapar såväl kostnadsbesparingar som en effektiv kommunikation med möjligheter till liveshopping för kunden.

Sammantaget så har vi med Edge byggt en lojalitetsplattform som redan nu möter många av framtidens utmaningar och möjligheter. Vi får återkommande bekräftelser på detta genom intresset som vår lösning väcker på flera håll. För oss är det ett tydligt bevis på att vi gör rätt saker, vilket gör att vi ser positivt på framtiden och arbetet med plattformens kommande utrullning.

Första halvåret i siffror:

  • Koncernens intäkter uppgick till 195 KSEK (1 249 KSEK).
  • Rörelseresultatet uppgick till -20 001 KSEK (-14 446 KSEK).
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,68 SEK (-0,85 SEK).
  • Periodens kassaflöde uppgick till -9 965 KSEK (15 912 KSEK).
  • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 16 681 KSEK (19 768 KSEK).

Väsentliga händelser under perioden

-Periodens emissioner har tillfört 28 502 KSEK till Bolaget i eget kapital, vilket tillfört Bolaget 15 025 KSEK i likvida medel efter justering för kvittningsemissioner och emissionskostnader. Den återstående likviden på 12 500 KSEK från vårens nyemission till Norberg & Partner Sustainable Group AB (publ) ska erläggas senast den 31 augusti 2022.

- Rekrytering av Chief Commercial Officer, Lina Andolf-Orup. Lina har en lång erfarenhet från ledande globala marknadsföringsroller inom techbranschen, från storföretag som Nokia och Microsoft, men även mindre start-ups. 

- Henric Blomsterberg är ny styrelseledamot. Henric har en mycket lång erfarenhet av detaljhandel såväl traditionell handel som online-handel.

Väsentliga händelser efter periodens slut

- Plexian och Hub Park skriver avsiktsförklaring för integration av digital valuta.

För ytterligare information kontakta:
Staffan Mattson, CEO, Plexian, staffan@plexian.se

Denna information är sådan information som Plexian AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2022, klockan 8.30 CEST.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Om Plexian

Plexian är ett FinTech bolag som grundades 2017 med ett fokus på kunden baserat på möjligheter skapade genom "open banking". Plexians affärsmodell bygger på att konvertera redan existerande medlemmar hos partners med stora medlemsdatabaser, till användare av den egenutvecklade plattformen Edge.

2023-01-27
Regulatorisk

Malmö 27 januari 2023: Det Malmöbaserade fintechbolaget Plexian lanserar nu PlexChain, en patenterad digital valuta avsedd för att förbättra kundlojaliteten och ge en smidigare köpupplevelse. PlexChain, som är ett stablecoin, är utvecklad i samarbete med CashButler och kan användas antingen som en separat app-lösning eller som en whitelabel-tjänst som integreras i kundens befintliga system.

2023-01-26

Malmö 26 januari 2023: Fintechbolaget Plexian meddelar idag att man tagit nästa steg gällande flertalet kunddialoger och säljprocesser avseende implementering av den egenutvecklade uppdaterade plattformen Edge. Avtalen ger de nya kunderna, som befinner sig inom upplevelseindustrin, idrottsrörelsen och köpcentra/detaljhandeln, möjlighet att med hjälp av Edge bygga långsiktiga och lönsamma relationer och skapa mervärde för sina medlemmar genom att matcha dem med rätt förmån vid rätt tillfälle. 

2023-01-23
Regulatorisk

Malmö 23 januari 2023: Som en del av sin nya strategi för ökad tillväxt, utökar det Malmöbaserade fintech-bolaget Plexian sin finansiella rapportering och inför kvartalsredovisning från och med Q1 2023. Syftet är att öka transparensen och ge aktieägare såväl som andra intressenter bättre insyn i bolaget och att kontinuerligt uppdatera om dess utveckling.

2023-01-16
Regulatorisk

Plexian AB (publ) ("Bolaget" eller "Plexian") offentliggjorde den 26 september 2022 att Plexian har beslutat att vidta rättsliga åtgärder gentemot Norberg & Partner Sustainable Group AB (publ) ("Norberg & Partner") för att Norberg & Partner inte betalat utestående teckningslikvid om ca 12,5 MSEK i den nyemission som offentliggjordes den 1 april 2022.

2022-12-29
Regulatorisk
2022-12-28
Regulatorisk

Styrelsen för Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet i den emission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som beslutades av extra bolagsstämma den 30 november 2022 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen tecknades till cirka 20,1 procent med stöd av uniträtter och cirka 0,7 procent utan stöd av uniträtter. Resterande garanterad del av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 29,2 procent, har tilldelats emissionsgaranter. Totalt tecknades Företrädesemissionen således till cirka 50,0 procent. Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgick till 0,50 SEK per unit, motsvarande 0,50 SEK per aktie, och Bolaget tillförs således cirka 16,4 MSEK före emissionskostnader.

2022-12-22

Skräddarsydd version av lojalitetsplattformen Edge ska ge ökat mervärde till Hub Parks kunder

Malmö 22 december 2022: Fintechbolaget Plexian och fastighetsbolaget Hub Park har tecknat ett samarbetsavtal som innebär att Plexian kommer att tillhandahålla en skräddarsydd version av plattformen Edge till Hub Park och Hub Parks kunder. Genom att samla in data som sedan analyseras via Edge, som också gör det möjligt att mäta och spåra effekten av beteendeförändring, kan Hub Park erbjuda en än mer heltäckande servicelösning för sina kunder. 

2022-12-21
Regulatorisk

Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget") har upprättat ett tilläggsprospekt ("Tilläggsprospektet") till det EU-tillväxtprospekt som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 1 december 2022 ("Prospektet").

2022-12-20
Regulatorisk

Malmö, 20 december 2022: Tidigare offentliggjorde Plexian AB (publ) ("Plexian") att styrelsen beslutat att Staffan Mattson ska lämna rollen som VD för bolaget med omedelbar verkan. Med anledning av detta har Staffan Mattson begärt eget utträde från Plexians styrelse.

2022-12-19
Regulatorisk

Malmö, 19 december 2022: Styrelsen för Malmöbaserade fintechbolaget Plexian AB (publ) ("Plexian") har idag beslutat att Staffan Mattson ska lämna rollen som VD för bolaget med omedelbar verkan. Som ny VD för bolaget har styrelsen utsett Johan Möllerström.

1
2
...
7
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.