Pressmeddelanden

Plexian AB offentliggör Delårsrapport januari-mars 2023

Malmö 16 maj 2023: Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget"), leverantör av datadrivna lojalitetslösningar, offentliggör härmed Delårsrapport Q1 2023. Rapporten finns tillgänglig i sin helhet på bolagets hemsida www.plexian.se.

Under Q1 2023 har Plexian ökat sitt fokus på försäljning och affärsutveckling och gjort fortsatta framsteg gällande kundavtal och potentiella samarbetspartners. Bolaget har vidareutvecklat och breddat sitt erbjudande gällande sin patenterade digitala valuta PlexChain där de ser en stor efterfrågan inte bara från arenaekonomi och event, men även från branscher som bland annat dagligvaruhandeln, gallerior och köpcentrum. Man har börjat att arbeta med Inbound Marketing vilket innebär fler leads och ökad varumärkeskännedom bland målgrupperna.

- Vi är i dagsläget i dialog med fler än 20 potentiella kunder och samarbetspartners inom olika branscher där vi märker av ett stort intresse för Plexian som bolag samt för våra datadrivna lösningar för bättre lojalitetsprogram. Vi ser fram emot att ta nästa steg tillsammans med befintliga och nya kunder för att skapa bättre lojalitetsprogram som skapar mervärde på riktigt och vi är övertygade om att 2023 kommer att bli året då Plexian får sitt stora genombrott, säger Johan Möllerström, VD på Plexian.

Första kvartalet i siffror:

 • Koncernens intäkter uppgick till 0 KSEK (10 KSEK).
 • Rörelseresultatet uppgick till -8 713 KSEK (-9 569 KSEK).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,15 SEK (-0,37 SEK).
 • Periodens kassaflöde uppgick till 2 142 KSEK (-10 123 KSEK).
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 3 321 KSEK (16 523 KSEK).

Väsentliga händelser under perioden

 • En ny strategi och ett nytt besparingsprogram lanseras med målet att få ner bolagets negativa kassaflöde (burn rate) till 1 MSEK.
 • Avtal tecknas med Baresso, en av Sveriges ledande e-handlare inom hår- och skönhetsvård, samt med fastighetsbolaget Hub Park.
 • Periodens emissioner har tillfört 44 872 KSEK till bolaget i eget kapital, vilket tillfört 15 025 KSEK i likvida medel efter justering för emissionskostnader.
 • Extra bolagsstämman i Plexian har dem 24 februari 2023 beslutat om att implementera incitamentsprogram 2023/2026A till ledande befattningshavare och övriga anställda samt 2023/2026B till styrelsen.
 • Rekrytering av Sarah-Louise Fristedt. Sarah-Louise har en lång erfarenhet inom mjukvaruutveckling och scaleups. Hon kommer senast från Twilio där hon arbetade med försäljning inom bland annat Norden och Storbritannien. På Plexian kommer Sarah-Louise att arbeta med försäljning och affärsutveckling.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Överenskommelse i tvistemålet med Norberg & Partner Sustainable Group som går in som största ägare i Plexian med 15,7 procent av aktierna. Förlikningen på totalt tio miljoner säkerställer finansiering för minst tolv månader framöver.

För ytterligare information:
Johan Möllerström, VD Plexian
T: +46 (0) 768 86 81 78
E: johan.mollerstrom@plexian.se

Denna information är sådan information som Plexian AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2023, klockan 8.30 CEST.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se 

Om Plexian
Plexian grundades 2017 i Malmö och verkar inom segmentet försäljningsdrivande lojalitetslösningar med kunden i fokus. Genom den egenutvecklade plattformen EDGE skapas unika datadrivna erbjudanden baserat på AI, tidigare transaktioner och köpmönster. Två av funktionerna i EDGE är den digitala valutan PlexChain och verktyget EDGE Publish. Sedan 2021 är Plexian börsnoterat på Nasdaq First North. För mer information, se www.plexian.se

2023-05-09
Regulatorisk

Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget"), leverantör av datadrivna lojalitetslösningar, offentliggör härmed årsredovisningen för verksamhetsåret 2022. Årsredovisningen finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.plexian.se

2023-04-28

Plexian publicerar idag en intervju där VD Johan Möllerström berättar om planerna för företaget och hur han ser på framtiden. Intervjun är framtagen i samarbete med Diaz Agency Group och kan ses här.

2023-04-26
Regulatorisk

Aktieägarna i Plexian AB (publ), org.nr 559109-0559, kallas till årsstämma den 30 maj 2023 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Gustav Adolfs Torg 8 B, i Malmö.

2023-04-25
Regulatorisk

Plexian AB (publ) ("Bolaget" eller "Plexian") och Norberg & Partner Sustainable Group AB (publ) ("Norberg & Partner") har idag ingått ett förlikningsavtal avseende den tvist parterna har haft angående utestående teckningslikvid i Plexian om ca 12,5 MSEK. Förlikningsavtalet innebär att Norberg & Partner ska teckna och betala för 18 518 518 aktier i Plexian i en riktad nyemission till en teckningskurs om 0,54 kronor per aktie (den "Riktade Nyemissionen"). Styrelse för Plexian har idag, med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 17 mars 2023, beslutat om den Riktade Nyemissionen. Efter att aktierna i den Riktade Nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer Plexian och Norberg & Partner gemensamt meddela skiljenämnden som handlägger tvisten att partnerna har träffat en förlikning samt begära att målet avskrivs genom skiljedom. Aktierna i den Riktade Nyemissionen omfattas av ett sedvanligt lock-up åtagande under en period fram till och med den 30 november 2023.

2023-04-13

Ska öka uppförsäljningen och ge en bättre kundupplevelse

Fintech-bolaget Plexian lanserar en handelsplats som genom uppförsäljning ska ge kunder möjlighet att på ett smidigt sätt köpa produkter från flera olika företag hos en och samma leverantör. Uppförsäljningen kommer att ske i utcheckningsstadiet och gör det möjligt för företag att med hjälp av AI ge kunderna mer personliga och relevanta erbjudanden samt bättre deals.

2023-04-03
Regulatorisk

Styrelsen för Plexian AB (publ) ("Bolaget") har idag genomfört, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 5 maj 2022, en riktad nyemission av 2 142 857 aktier till en teckningskurs om 0,28 SEK per aktie och en riktad nyemission av 162 500 aktier till en teckningskurs om 0,50 SEK per aktie. Aktierna i de båda nyemissionerna har betalats genom kvittning av fordringar mot Bolaget för utförda leverantörstjänster uppgående till sammanlagt ca 681 250 SEK.

2023-03-27
Regulatorisk

Malmö 27 mars 2023: Det Malmöbaserade fintech-bolaget Plexian rekryterar Sarah-Louise Fristedt till att arbeta med bolagets sälj- och affärsutveckling. Sarah-Louise kommer senast från Twilio där hon arbetade med försäljning på den internationella marknaden samt ansvarade för företagets A2P-partnerrelationer.

2023-03-23
Regulatorisk

Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet i de två nyemissionerna som Bolagets extra bolagsstämma beslutade om den 17 mars 2023 och som riktas till ett antal privata investerare respektive ledamöter i styrelsen samt VD och vVD. Båda nyemissionerna fulltecknades, innebärande att Bolaget tillförs ca 4,3 MSEK, vilket motsvarar återstående lösenlikvid för Bolagets teckningsoptioner av serie TO 7 ("Teckningsoptionerna") om cirka 3,4 MSEK samt den del av ersättningen för ingångna garantiåtaganden som betalas genom aktier.

1
2
...
9
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.