Bolagsstyrning

Bolagsstyrning i Plexian AB (publ)

Bolaget styrs genom bolagsstämman, styrelsen, verkställande direktören och andra ledande befattningshavare i Bolaget. Bolaget följer gällande regler och föreskrifter om bolagsstyrning i enlighet med aktiebolagslagen, bolagsordningen och arbetsordningen för styrelsen, inklusive instruktion för verkställande direktören.

Styrelsen

Styrelsen ansvarar för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets angelägenheter. Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 6 ledamöter med lägst 0 och högst 3 suppleanter. Styrelseordföranden ska leda styrelsen och utses av styrelsen vid det konstituerande styrelsemötet som hålls i samband med årsstämman om inte bolagsstämman valt ordförande bland styrelsens ledamöter. Utöver styrelsemötena har styrelseordföranden och den verkställande direktören en fortlöpande dialog rörande ledningen av Bolaget.

Verkställande direktör

Verkställande direktören är underordnad styrelsen och ansvarar för Bolagets löpande förvaltning och den dagliga driften enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande direktören anges i instruktionen för den verkställande direktören. Verkställande direktören får, inom ramen för aktiebolagslagen samt av styrelsen fastställd affärsplan, budget och instruktion för den verkställande direktören samt eventuella övriga riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar, fatta de beslut som krävs för rörelsens utveckling.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.